Організація і методика аудиту

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.004
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: канд. екон. наук, доц. Чубай Володимир Миколайович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання теоретичних, методологічних та практичних засад організації і здійснення аудиту об’єктів, відображених у фінансовій звітності; • знання міжнародних та національних законодавчо-нормативних вимог щодо організації та здійснення аудиту, контролю його якості; • знання порядку і особливостей організації та здійснення аудиту в комп’ютерному середовищі; • розуміння сутності професійного судження та аудиторських процедур, а також порядку їх застосування в процесі організації і проведення аудиту; • вміння організовувати аудиторську перевірку на підприємстві, визначати необхідний набір аудиторських процедур; • вміння здійснювати аудит активів, власного капіталу, зобов’язань, витрат та доходів тощо; • вміння аналізувати інформацію, одержану під час аудиторської перевірки, і формулювати на основі неї достовірні висновки (звіти); • вміння організовувати систему внутрішнього аудиту на підприємстві для підвищення ефективності контролю за його діяльністю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: - кореквізити: КП «Організація і методика аудиту», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами».
Короткий зміст навчальної програми: Організація діяльності аудиторської фірми та аудиторського процесу. Контроль якості аудиторських послуг. Організація аудиторської перевірки фінансової звітності. Методика аудиту установчих документів, облікової політики та власного капіталу підприємства. Аудиторська перевірка необоротних активів. Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості. Методика аудиту запасів. Методика аудиту довгострокових зобов’язань підприємства. Методика аудиту короткострокових зобов’язань підприємства. Методика аудиту витрат, доходів і фінансових результатів. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних видів аудиту та інших аудиторських послуг. Формування і функціонування системи внутрішнього аудиту підприємства.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, розв’язування задач, виконання домашніх індивідуальних завдань. - Підсумковий контроль (70%, екзаменаційний контроль): письмова та усна компонента.
Рекомендована література: 1. Аудит: методика і організація : навч. посібник / Н. І. Гордієнко, О. В. Харламова, Ю. І. Мізік, О. О. Конопліна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 319 с. 2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 року). Частина 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/ 3. Огійчук М.Ф. Організація і методика аудиту: навч. посібн. / М.Ф. Огійчук, К.О. Утенкова. – К. : Алерта, 2016. – 304 с. 4. Бурлан С. А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / С. А. Бурлан, Н. О. Руденко. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2017. – 184 с. 5. Антонюк О.Р. Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг: монографія. – Рівне: Вид-ць Зень О., 2018. – 440 с.