Фінансовий менеджмент

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Нашкерська Марія Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати концептуальні основи управління фінансами підприємства. - вміти практично управляти постійними та поточними активами підприємства; обґрунтувати доцільність вибору інвестиційного проекту; управляти фінансовими ризиками на підприємстві; аналізувати фінансове становище підприємства; визначити потребу підприємства у фінансових ресурсах і джерелах їх надходжень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: "Фінансовий облік І", "Фінансовий облік ІІ "Управлінський облік" - кореквізити: «Стратегічний аналіз»
Короткий зміст навчальної програми: Суть і цілі фінансового менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками на підприємстві. Роль грошового потоку у системі бізнесу. Структура грошових потоків. Прогнозування та планування грошових потоків підприємства як основа моделі управління грошовими потоками. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Сутність і завдання управління прибутком. Формування та розподіл чистого прибутку. Дивідендна політика. Управління активами підприємства. Вартість і оптимізація структури капіталу. Фактори, що впливають на структуру і вартість капіталу. Поняття фінансового ризику. Види ризиків. Управління фінансовими ризиками. Диверсифікація інвестиційного портфелю підприємства. Фінансова звітність і аналіз фінансових коефіцієнтів. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Методи антикризового управління. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %): виконання лабораторних робіт, усне опитування; - Підсумковий контроль (70 %): семестровий контроль (письмовий і усний компонент).
Рекомендована література: 1. Фінансовий менеджмент: Навч. посібн./О.І.Скаско, О.В. Майор, Ю.В. Тимчишин-Чемерис, М.М. Нашкерська, М.М. Виклюк, О.А. Килин, З.А. Атаманчук, Н.А.Свелеба // ьвів: Растр-7, 2018. – 414 с. 2. Партин Г.О., Селюченко Н.Є. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібн./Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко – Л.: ВНУ «Львівська політехніка», 2018. -388с. 3. Школьник І., Кремень В. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібн. / І. Школьник, В.Кремень – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 488с. 4. Цибульська Е.І. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібн./ Е.І. Цибульська. К.: Кондор, 2021. – 348с. 5. Пазинич В.І., Шулешко А.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посібн. / В. І. Пазинич, А.В. Шулешко – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 408с.