Теорія та історія оподаткування

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.M.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доцент Воськало Володимир Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: - закономірності та історичні етапи розвитку теорії та практики оподаткування; - основний категорійно-понятійний апарат з теорії оподаткування; - принципи побудови податків й податкових систем. вміти: -аналізувати економічно-фінансові явища та визначати їх вплив та взаємозв’язок з оподаткуванням; - визначати тип податкової політики держави; -визначати податкові проблеми при аналізі конкретної економічної ситуації чи явища; - самостійно опрацьовувати законодавчо-нормативні документи, що регламентують особливості застосування того чи іншого податку, збору.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: «Історія обліку, аналізу та аудиту»; - кореквізити: «Податкове планування».
Короткий зміст навчальної програми: Історичні етапи розвитку оподаткування. Історія розвитку теорій та принципів оподаткування. Становлення і еволюція вчення про податки. Характеристика податків у Європейському Союзі. Розвиток податкової системи України. Становлення та розвиток оподаткування прибутку підприємств в Україні. Еволюція ПДВ в Україні. Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування в Україні.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виконання розрахункових завдань на практичних заняттях, письмове тестування, виконання контрольної роботи. - Підсумковий контроль (70%): залік (письмова та усна компонента).
Рекомендована література: 1. Махурін А.А. Теорія оподаткування: навч. посібник. / А.А. Макурін; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 75 с. 2. Мединська Т.В. Спеціальні податкові режими оподаткування: загальні положення, облік і звітність: навч. посібник / Т.В. Мединська, О.М. Чабанюк,– К.: Алерта, 2017. – 240 с. 3. Бак Н.А. Податкова система України: навч. посібник / Н. А. Бак. – Чернівці: Рута, 2017. - 135 с. 4. Ярошенко Ф. О. Історія податків та оподаткування в Україні: навч. посібник / Ф.О. Ярошенко. – К.: ДП «Видавничий Дім «Персонал»». – 2012 – 230 с. 5. Податкові системи зарубіжних держав: Навчальний посібник / Андрущенко В.Л., Варналій З.С., Прокопенко І.А., Тучак Т.В. – К.: Кондор, 2012. – 222 с.