Звітність банків

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.02.E.032
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Борщук Ірина Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 7. Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: засвоїти: методику та порядок складання та подання різних форм звітності банківськими установами, основні вимоги щодо форм фінансової та статистичної звітності банку, відповідність звітності банків національним та міжнародним стандартам з бухгалтерського обліку. уміти: складати та подавати фінансову і статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих осіб банку з метою оцінки фінансового стану банку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: ? пререквізит: Облік у банках ? кореквізит: Аналіз діяльності банків
Короткий зміст навчальної програми: Зміст модуля: Основні форми та види звітності банківських установ. Основні види фінансової звітності комерційних банків. Форми та види статистичної звітності банків. Форми та порядок подання внутрішньої звітності банківських установ. Порядок складання та подання звітності Національному банку України. Відповідність звітності банків національним та міжнародним стандартам з бухгалтерського обліку. Використання програм електронного оброблення інформації для передачі звітності комерційними банками.
Методи та критерії оцінювання: Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (40 %): розв'язування задач, усне опитування, контрольна робота Підсумковий контроль (60%): залік (письмова компонента)
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках: навчальний посібник / С.А. Алєксєєнко – К. : Аграрна освіта, 2016. – 418 с. 2. Варцаба М.І. Облік у банках (у таблицях і схемах): навч. посібник - Ужгород: в-тво УЖНУ “Говерла”, 2016. – 184 с. 3. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ). – К, Центр навчальної літератури, 2019.- 676 с. 4. Облік у банках: підручник / О.Г. Коренєва, Н.Г. Маслак, Н.Г. Слав’янська, Т.Г. Савченко. – Суми: Університетська книга, 2017.- 668с.