Звітність бюджетних установ

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.03.E.037
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: д.е.н., професор Височан Олег Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати основні вимоги та методику складання й подання звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, а також заповнення форм фінансової, бюджетної, податкової, статистичної та соціальної звітності бюджетних установ. - вміти проводити аналітичне дослідження основних аспектів державного регламентування процесу формування та подання звітності; структурувати інформацію за складом звітності та періодичністю її подання за належністю; заповнювати базові форми звітності та використовувати інформацію з них для потреб керівних органів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Облік у державному секторі економіки, Звітність підприємств кореквізити: Облік і звітність бюджетних установ за МСБО, Аналіз діяльності бюджетних установ
Короткий зміст навчальної програми: Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів: види, повноваження та бюджетні призначення. Звітність як завершальний етап облікового процесу в бюджетних установах: вимоги до формування, класифікація та порядок подання. Порядок заповнення і подання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів: баланс, звіт про результати фінансової діяльності, звіт про рух грошових коштів. Порядок заповнення і подання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів: звіт про надходження та використання коштів загального фонду, звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги та інші форми. Особливості формування зведеної звітності головними розпорядниками бюджетних коштів. Перевірка та порівняння окремих показників форм фінансової та бюджетної звітності. Порядок подання та прийому фінансової і бюджетної звітності органами Казначейства, Рахункової палати, Міністерства фінансів України. Статистична звітність бюджетних установ: види, методика складання, терміни подання. Особливості формування й подання податкової звітності бюджетними установами. Порядок заповнення та подання звітності в електронній формі. Трансформація звітності бюджетних установ відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку для державного сектору.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100 %): - поточний контроль на практичних заняттях (40%): розв’язування задач, усне опитування, виконання та захист контрольної роботи - контрольне тестування (60%): диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Дідик А.М. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність: навч. посібник / А. М. Дідик, В. І. Лемішовський. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2017. – 1168 с. 2. Михайлов М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. посібник / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова; за заг. ред. М. Г. Михайлова. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2019. – 384 с. 3. Лучко М.Р. Звітність установ державного сектору економіки: навч. посібник / М.Р. Лучко. В.М. Рожелюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2018. - 180 с. 4. Звітність бюджетних установ / Карпенко Н. Г., Дорогань-Писаренко Л. О., Аранчій Я. С., Ліпський Р. В. (вид. 2-е доп. та перер.) – Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – 262 с.