Аналіз діяльності бюджетних установ

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.03.E.035
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Нашкерська Марія Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати методологію дослідження діяльності бюджетних установ за даними обліку, фінансової та бюджетної звітності, іншої економічної інформації для прийняття ефективних рішень щодо іі покращення. - вміти проводити аналіз ресурсів та ефективності їх використання, аналіз доходів і видатків за загальним і спеціальним фондами, оцінювати фінансовий стан та фінансові результати діяльності бюджетної установи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: «Облік у бюджетних установах», «Звітність бюджетних установ» - кореквізити: «Облік і звітність бюджетних установ за МСБО»
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, об’єкт, предмет, напрями, методи та інформаційна база аналізу діяльності бюджетних установ. Аналіз ресурсного забезпечення господарської діяльності установи. Аналіз доходів та видатків бюджетної установи за спеціальним і загальним фондами. Аналіз фінансового стану бюджетних установ. Аналіз результатів діяльності бюджетних установ. Особливості аналізу діяльності бюджетних установ різного галузевого спрямування.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %): виконання практичних робіт, усне опитування; - Підсумковий контроль (70 %): семестровий контроль.
Рекомендована література: .Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз діяльності бюджетних установ» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Укл. Нашкерська М.М. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2019. – 154с. 2. Кіндрацька Г. І. Аналіз господарської діяльності: посібник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 310 с. 3. Аналіз господарської діяльності (загальна теорія): навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖДТУ, 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://learn.ztu.edu.ua/course/view.php?id=771 4. Бюджетні установи: облік та оподаткування, кадри та зарплата, звітність [Текст] : навч. посіб. / Дідик Андрій, Лемішовський Василь ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т економіки і менеджменту. - Львів : Бухгалтери України, 2018, Апріорі. - 1198 с 5. Болюх М.А., Заросило А.П. Аналіз господарської діяльності бюджетних установ: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2014. -344с. 6. Облік в бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / К. В. Безверхий. - Київ : Центр учбової літератури, 2020. - 311 с 7. Бюджетний кодекс України : Затверджено Верховною Радою України № 2456 – IV від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/