Облік і аудит в установах Національного банку

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.02.E.033
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Лемішовська Олеся Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати: порядок ведення бухгалтерського обліку та методику проведення аудиту в Національному банку. - уміти: застосовувати отримані знання для відображення в обліку операцій Національного банку, організовувати та здійснювати окремі процедури при аудиті та оформляти загальний аудиторський висновок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Облік в банках, Аудит; - корреквізити: Облікові технології банківських операцій.
Короткий зміст навчальної програми: Організація бухгалтерського обліку в установах Національного банку. Облік внутрішньо-господарської діяльності в установах Національного банку. Облік емісійно-касових операцій в установах Національного банку. Облік кредитних та депозитних операцій в установах Національного банку. Облік операцій з цінними паперами власної емісії Національного банку. Облік операцій Національного банку з іноземною валютою, монетарним золотом, дорогоцінними та банківськими металами. Організація аудиту в установах Національного банку. Методика аудиту в установах Національного банку.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання контрольної роботи; - Підсумковий контроль (60%): залік
Рекомендована література: 1. Ситник Н.С. Банківська система: навчальний посібник / Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 580 с. 2. Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М.??Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 536 с. 3. Копилюк О. І. Банківські операції: навч. посібник / Копилюк О. І., Музичка О. М. – К.: Центр учбової літератури, 2020. – 536 с. 4. Бондарчук М.К. Банківська система: навч. посібник / Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В., Кльоба Л.Г. – Львів: Ліга-Прес, 2017,- 246 с. 5. Демчук Н.І. Банківські операції: навч.посібник / Н.І.Демчук, О.В. Довгаль, Ю.П. Владика. – Дніпро: Пороги, 2017. – 461 с.