Облік і звітність у корпораціях

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.01.E.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: д.е.н., професор Яремко Ігор Йосафатович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення змістового модуля студент повинен: – засвоїти: порядок формування показників у системі бухгалтерського обліку для забезпечення публічної корпоративної звітності за принципами, виробленими у міжнародній практиці. – уміти: сформувати інформаційну базу на основі стандартизованих показників бухгалтерського обліку для забезпечення процесу корпоративної звітності вітчизняними підприємствами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: Бухгалтерський облік управлінні підприємством – корреквізити: Організація бухгалтерського обліку
Короткий зміст навчальної програми: Особливості обліку і звітності підприємств корпоративного типу. Приведення фінансової звітності вітчизняних корпоративних утворень до міжнародних стандартів фінансової звітності.Використання фінансової і корпоративної звітності на фондових і фінансових ринках.Конвергенція стандартів фінансової і корпоративної звітності та стандатів оцінки. Облік власного капіталу. Ринкова і балансова вартість власного капіталу господарського суб’єкта: паритети цінотворення. Облік, розподіл і використання фінансових результатів у публічних корпораціях.Консолідація фінансових звітів складноструктурних корпорацій. Материнська й дочірні фірми – формування фінансових і корпоративних звітів.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль 40% (виконання практичних завдань, виконання контрольної роботи) – підсумковий контроль 60% (виконання залікового контролю)
Рекомендована література: 1. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В.Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2020. – 488 с. 2. Пархоменко В. М., Малюга Н. М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. Київ: 2019. 120 c. 3. Петришин Л. П. Звітність підприємства / Л.П.Петришин, Т.В. Сиротюк. Навч.посібник. – Вид-во «Новий світ – 2000», 2018. – 440 с. 4. Лучко М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 360 с. 5. Кузнецова С. О. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навчальний посібник / С. О. Кузнецова, І. Б. Чернікова. – Х. : «ЛІДЕР», 2016. – 318 с.