Облікові технології банківських операцій

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.02.E.034
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Борщук Ірина Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 7. Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: засвоїти: інформаційні системи та їх роль в управлінні банківською діяльністю; правила організації інформаційних баз та систем опрацювання економічної інформації; концептуальні засади побудови системи автоматизації банківських операцій; структуру і функції інтегрованої банківської інформаційної системи; основні вимоги, які ставляться до систем автоматизації банківської діяльності. уміти: працювати в середовищі сучасних систем автоматизації банківської діяльності: в АРМах різних користувачів - операціоніста, контролера, технолога, адміністратора; застосовувати функціональні можливості основних модулів системи автоматизації банківських операцій; вміти оцінювати рівень і складність систем, зважаючи на їх інформаційну безпеку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: ? пререквізит: Облік у банках кореквізит: Аналіз діяльності банків
Короткий зміст навчальної програми: Зміст модуля: Роль облікової інформації в системі управління банком. Основи сучасних банківських інформаційних систем і технологій. Системи автоматизації банківських операцій. Система електронних платежів України. Система автоматизації фінансово-господарської діяльності банку. Сучасні банківські карткові технології. Основи технологій дистанційного банківського обслуговування.
Методи та критерії оцінювання: Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (40 %): розв'язування задач, усне опитування, контрольна робота Підсумковий контроль (60%): залік (письмова компонента)
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Інформаційні системи і технології в банківській діяльності: навч. посіб. / Л.В. Дубчак, Л.А. Клюско, В.Ю. Свириденко. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2016. – 248 с. 2. Інформаційні системи і технології у банківській сфері : курс лекцій / Т. О. Мороз . – Миколаїв : МНАУ , 2017 – 52 с. 3. Страхарчук А. Я. Інформаційні системи і технології в банках: навч. посібник / А.Я. Страхарчук, В.П. Страхарчук – К.: УБС НБУ, 2016. – 515 с.