Організація і методика аудиту (курсовий проект)

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: канд. екон. наук, доц. Чубай Володимир Миколайович, Литвиненко Наталя Олександрівна.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати: методику аудиту конкретного об’єкта (відповідно до завдання), законодавчо-нормативне регулювання обліку та аудиту об’єкта перевірки, методику аудиту фінансової звітності підприємства, типові порушення, що найчастіше виявляються при аудиті конкретного об’єкта тощо. - уміти: організувати аудиторську перевірку конкретного об’єкта, здійснити аудит об’єкта за обраною темою курсового проекту на прикладі реального підприємства, провести аудиторську перевірку фінансової звітності реального підприємства, узагальнити результати аудиторської перевірки, розробити рекомендації щодо виправлення порушень та помилок, виявлених при аудиті конкретного об’єкта, надати рекомендації щодо формування механізму внутрішнього аудиту конкретного об’єкта для запобігання порушенням тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: «Організація і методика аудиту». - кореквізити:
Короткий зміст навчальної програми: вступ; розділ 1 «Теоретичні аспекти проведення аудиту конкретного об’єкта» (1.1. Мета і завдання аудиту конкретного об’єкта; 1.2. Методика аудиту конкретного об’єкта аудиту; 1.3. Законодавчо-нормативне регулювання обліку та аудиту конкретного об’єкта; 1.4. Типові порушення, що виявляються при аудиті конкретного об’єкта); розділ 2 «Організація, здійснення та узагальнення результатів аудиту конкретного об’єкта» (2.1. Характеристика підприємства, яке перевіряється та його діяльності; 2.2. Організація аудиторської перевірки об’єкта за вибраною темою; 2.3. Здійснення аудиту об’єкта за вибраною темою на прикладі реального підприємства; 2.4. Здійснення перевірки достовірності даних форм фінансової звітності реального підприємства; 2.5. Здійснення аудиту фінансового стану реального підприємства; 2.6. Узагальнення результатів аудиторської перевірки); розділ 3 «Формування рекомендацій щодо виправлення порушень та помилок, які виявлені при аудиті конкретного об’єкта» (3.1. Рекомендації щодо виправлення порушень та помилок, які виявлені при аудиті конкретного об’єкта; 3.2. Рекомендації щодо формування механізму внутрішнього аудиту конкретного об’єкта для запобігання порушенням); висновки; список використаних джерел; додатки
Методи та критерії оцінювання: - оцінювання якості курсового проекту (60%): перевірка виконаного курсового проекту за системою критеріїв. - оцінювання захисту курсового проекту (40%): оцінювання якості доповіді про отримані, в процесі виконання проекту, результати і відповідей на питання по темі курсового проекту.
Рекомендована література: 1. Антонюк О.Р. Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг: монографія. – Рівне: Вид-ць Зень О., 2018. – 440 с. 2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 року). Частина 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/ 3. Аудит: методика і організація : навч. посібник / Н. І. Гордієнко, О. В. Харламова, Ю. І. Мізік, О. О. Конопліна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 319 с. 4. Огійчук М.Ф. Організація і методика аудиту: навч. посібн. / М.Ф. Огійчук, К.О. Утенкова. – К. : Алерта, 2016. – 304 с. 5. Бурлан С. А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / С. А. Бурлан, Н. О. Руденко. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2017. – 184 с.