Аудит оподаткування підприємств

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.04.E.039
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу Литвиненко Наталія Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: засвоїти організаційні та методичні підходи до аудиту оподаткування підприємств; уміти застосовувати на практиці вимоги Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг при виконанні окремих завдань аудиту оподаткування підприємств та надання аудиторських послуг в галузі оподаткування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Організація і методика аудиту, Фінансовий аналіз. - коререквізити: Державний фінансовий контроль, Податове планування
Короткий зміст навчальної програми: Теоретико-методологічні засади аудиту оподаткування підприємств. Організація аудиту оподаткування підприємств. Стадії аудиту оподаткування підприємств. Аудит оподаткування податком на прибуток підприємств. Аудит оподаткування податком на додану вартість. Аудит оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Аудит оподаткування іншими загальнодержавними податками та зборами. Аудит оподаткування місцевими податками та зборами. Аудит оподаткування підприємств під час застосування суб’єктом господарювання спрощеної системи оподаткування і звітності.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, захист контрольної роботи; - Підсумковий контроль (70%) – залік.
Рекомендована література: 1. Аудит: підручник (у двох частинах) / за ред. Грушко В.І./ Брадул О.М., Шепелюк В.А, Ільіна С.Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А.П., Брадул Т.В., 4-те вид. доп. і перероб. К. : Видавництво Ліра-К, 2019. 324 с. 2. Бурлан С. А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / С. А. Бурлан, Н. О. Руденко. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 184 с. 3. Аудит: методика і організація : навч. посібник / Н. І. Гордієнко, О. В. Харламова, Ю. І. Мізік, О. О. Конопліна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 2-ге вид., перероб. і доп. Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 319 с. 4. Практичний посібник для представників місцевих органів влади. «Ази контролю і нюанси аудиту» Посібник підготовлено експертами проекту LOGICA за підтримки Європейського Союзу © LOGICA, 2019. 46 с. 5. Фінансовий контроль, ревізія, аудит : рек. покажч. літ. / уклад.І. А. Фисенко ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. Миколаїв :МНАУ, 2018. 72 с. 6. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика. Навч.-практ. посібн.. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 376 с. 7. Сучасний аудит. Підручник / Редько О.Ю., Пилипенко І.І., Корінько М.Д. Каменська Т.О., Проскуріна Н.М.. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015 - 643 с.