Соціальна відповідальність та інтегрована звітність підприємств

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Воськало Володимир Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: загальні поняття та підходи до формування принципів корпоративної соціальної відповідальності; нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності; сутність, складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної політики стосовно працівників підприємства; основні процедури, структуру та вимоги до складання інтегрованої звітності. Студент повинен вміти: правильно застосовувати принципи корпоративної соціальної відповідальності у практичній діяльності; сприяти впровадженню системи корпоративної соціальної відповідальності в практику; - обґрунтовувати найбільш сприятливі напрямки здійснення соціально відповідальної діяльності підприємства на основі проведення оцінки їх ефективності; оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності; складати та подавати інтегровану звітність підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Короткий зміст навчальної програми: Становлення і розвиток системи корпоративної соціальної відповідальності. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. Управління корпоративною соціальною відповідальністю. Соціальна відповідальність у взаємовідносинах роботодавців із працівниками. Соціальна відповідальність бізнесу у відносинах із зовнішніми організаціями. Екологічна компонента соціальної відповідальності. Інтегрована звітність як інструмент соціально відповідального бізнесу. Передумови запровадження інтегрованої звітності в Україні. Процедури формування інтегрованої звітності на підприємстві. Структура інтегрованої звітності підприємства.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (100%): усне опитування, робота на практичних заняттях, контрольна робота, заліковий тестовий контроль.
Рекомендована література: 1. Гетманцев Д.О., Форсюк В.Л., Федчишин Ю.А., Лавреха Ю.М. Непряме оподаткування: правова сутність та адміністрування : наук. практ. Посіб. / Д.О. Гетманцев, В.Л. Форсюк, Ю.А Федчишин, Ю.М.Лавреха. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К: Юрінком Інтер, 2016, 592 с. 2. Гетманцев Д.О., Мусійчук І.М., Шишканов О.А., Шамрай О.В. Пряме реальне оподаткування: правова сутність та адміністрування : наук. практ. Посіб. / Д.О. Гетманцев, І.М. Мусійчук, О.А. Шишканов, О.В. Шамрай. – К: Юрінком Інтер, 2014, 336 с. 3. Іванов Ю. Б. Податковий облік та звітність : підручник / Ю. Б. Іванов, В. В. Карпова, О. Є. Найденко. – К. : Знання, 2011. – 710 с. 4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17