Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.021
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: Скаско Олег Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: зміст науково-дослідницького інструментарію - «наукові методи», «науково-дослідна діяльність», «наукова публікація»; особливості науково-дослідної діяльності студента закладу вищої освіти; сучасні галузі та класифікацію наук; критерії та цінності наукової діяльності; форми звітності при науковому дослідженні; особливості написання, порядок оформлення та захисту дипломних магістерських робіт; основні етапи навчання в аспірантурі та послідовність виконання дисертаційних робіт. вміти: пояснити різновиди та специфіку застосування різноманітних методів наукових досліджень; висвітлити головні функції наукових публікацій та відмінності між їх окремими видами; аргументовувати точки зору щодо застосування тих чи інших методів і прийомів оцінки обліково-аналітичного та контрольного процесів; застосувати на практиці інтелектуальний потенціал щодо методології та методів реалізації наукових публікацій, виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності «Облік і оподаткування».
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті; Інтелектуальна власність; Наукові дослідження та семінари за їх тематикою
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна розкриває сукупність методів та їх використання для дослідження якісного змісту різних обліково-аналітичних систем, оцінно-аналітичних моделей оподаткування та механізмів проведення аудиту. Опанування дисципліни передбачає використання загальнонаукових, міждисциплінарних і спеціальних методів наукових досліджень у бухгалтерському обліку, оподаткуванні, аналізі та аудиті, якими забезпечується досягнення мети дослідження і вирішення наукової проблеми.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль результатів навчання передбачає усне опитування, письмове тестування та екзаменаційний контроль.
Рекомендована література: 1. Основи наукових досліджень: навч. посіб./Корягін М.В., Чік М.Ю. – К. : Алерта, 2014. – 622 с. 2. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студентів спеціальності 6.03050901 «Облік і аудит» / Укладачі Дерій В.А., Римар Г.А. – Тернопіль, 2012. – 127 с. 3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища школа, 2011. –271 с. 4. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко: Навч. посібник. - К.: РННЦ «ДІНІТ», 2010. - 259 с. 5. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко: підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.