Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.020
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: д.е.н., доц. Скаско Олег Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: - поглибити експериментально-дослідні компоненти щодо знань про методи наукових досліджень у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування; - вміти проявляти креативність та системне мислення; - вміти працювати з науковою літературою, шукати, оцінювати і зберігати наукові дані, критично оцінювати отриману інформацію; - вміти аргументувати свою позицію у вирішенні наукової проблеми.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті
Короткий зміст навчальної програми: Опанування дисципліни передбачає використання експериментально-наукового інструментарію досліджень у бухгалтерському обліку, оподаткуванні, аналізі та аудиті, якими забезпечується досягнення мети дослідження і вирішення наукової проблеми.
Методи та критерії оцінювання: Виконання та захист лабораторних робіт з оформленням звітів (20%), роботу у віртуального навчального середовища, письмове тестування (60%) та усні відповіді (20%).
Рекомендована література: ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Розробник: Український інститут науково-технічної і економічної інформації; Технічний комітет стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144), затверджено наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ МОН №40 від 12.01.2017р. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко: Навч. посібник. - К.: РННЦ «ДІНІТ», 2010. - 259 с.