Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.022
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: д.е.н., доц. Скаско О.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: - оволодіти системними знаннями щодо видів, основ підготовки наукових праць та презентацій наукових доповідей; - володіти інструментарієм написання наукових праць та вміти його застосувати в практичній роботі науковця; - вміти створювати наукові тексти (складати плани, писати анотації, реферати, тези, конспекти, доповіді, статті та звіти); - вміти організовувати та проводити науковий експеримент.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті
Короткий зміст навчальної програми: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців системних знань з концептуальних основ підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль проводиться у формі усного експрес-опитування, підготовки лабораторної роботи, виступів та презентацій (100%).
Рекомендована література: ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Розробник: Український інститут науково-технічної і економічної інформації; Технічний комітет стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144), затверджено наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61. Сурмін Ю. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: навч.-метод. Посіб. – К.: НАДУ, 2008. – 184 с. Черній A. M. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: посібник / A. M. Черній – [2-ге видання]. – К.: Арістей, 2010. – 232 с.