Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.026
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: Члени екзаменаційної комісії
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: –здатність продемонструвати знання і розуміння наукових понять, теорій і методів, що лежать в основі обліку та оподаткування; –здатність продемонструвати поглиблені знання в спеціалізованій області обліку і аудиту або обліку, аналізу та оподаткування; –здатність продемонструвати знання сучасних тенденцій розвитку бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування; –здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; –вміння виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; – вміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; –здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, наукових прийомів для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: «Аналіз діяльності банків», «Аналіз діяльності бюджетних установ», «Організація і методика аудиту», «Стратегічний аналіз»
Короткий зміст навчальної програми: Захист магістерської кваліфікаційної роботи відбувається на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії. Процедура захисту передбачає: -інформацію секретаря ДЕК про студента і подані документи до захисту; -виступ випускника з тезами кваліфікаційної роботи; - відповіді студента на запитання по суті захисту; - виступ рецензента або оголошення його рецензії; - відповіді студента на зауваження рецензента; - виступ керівника або оголошення його відгуку; - обговорення роботи та захисту її студентом (в обговоренні можуть брати участь усі присутні на захисті); - заключне слово студента; - прийняття рішення.
Методи та критерії оцінювання: Методи – консультації з науковим керівником МКР, самостійна робота Критерії оцінювання: Якість виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи (освітньо-наукова програма) оцінюють члени екзаменаційної комісії на закритому засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів. Кожен член комісії оцінює якість магістерської роботи за визначеними критеріями Мова навчання: українська
Рекомендована література: . Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: навч. посібник / А.Г. Загородній, І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко, А.С. Мороз.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 320 с. 2. Контроль і ревізія: навч. посібник / за ред. Р.Л. Хомяка, О.В. Тесак. – Львів: ТОВ «Видавнича група «Бухгалтери України», 2021. – 264 с. 3. Височан О.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник / О.С. Височан, О.О. Височан. – Львів: Видавець: ПП Сорока Т.Б., 2016 – 450 с. 4. Кіндрацька Г. І. Аналіз господарської діяльності : навч. посібник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 310 с. 5. Управлінський облік: підручник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, А. І. Ясінська, Т. І. Воскресенська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с. 6. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: навчальний посібник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. Видання друге, перероблене і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 404 с. 7. Яремко І.Й. Історія обліку, аналізу та аудиту: навч. посібник / Яремко І.Й., О.С. Лемішовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 236 с. 8. Загородній А.Г. Облік і аудит: програма підготовки магістрів: навч.посібник/ за заг. ред. проф. А.Г.Загороднього та доц. Г.І.Кіндрацької.- Львів: видавництво Львівської політехніки, 2014. - 208 с.