Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.024
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: Керівник практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті проходження практики студент повинен: - поглибити теоретичні знання, здобуті під час навчання; - вивчити організацію і функціонування бухгалтерської служби підприємства; - оволодіти технікою ведення бухгалтерського обліку; - набути навиків складання первинних документів, ведення записів в облікових реєстрах; - уміти проводити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства; - оволодіти методикою проведення внутрішньогосподарського контролю та аудиту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Організація бухгалтерського обліку, Фінансовий аналіз
Короткий зміст навчальної програми: 1. Організація і методика обліку об’єкта дослідження на базі практики. 2. Організація і методика аналізу об’єкта дослідження на базі практики. 3. Організація і методика контролю об’єкта дослідження на базі практики.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100% захист звіту з практики). Методи – консультації з керівником МКР, самостійна робота Критерії оцінювання: Контроль здійснює керівник МКР. Якість виконання і захист звіту з практики оцінюють члени комісії на закритому засіданні відкритим голосуванням більшістю членів комісії, які брали участь у її засіданні. Кожен член комісії оцінює якість звіту з практики за визначеними критеріями
Рекомендована література: 1. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: навч. посіб. / А.Г. Загородній, І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко, А.С. Мороз.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 216 с. 2. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність: навч. посіб. / А.М. Дідик, В.І. Лемішовський. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2017. – 1168 с. 3. Карп’як Я. С. Організація обліку: навч. посібник / Я. С. Карп’як, В. І. Воськало, В. С. Мохняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 368 с. 4. Кіндрацька Г. І. Аналіз господарської діяльності : навч. посібник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 310 с. 5. Загородній А.Г. Податки. Оподаткування. Податкове планування: навч. посіб. / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Л.М. Лучишин, В.Я. Оліховський. –Львів: ЗУКЦ, 2017. – 512 с.