Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.071.00.O.025
Кількість кредитів: 16.50
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: Науковий керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність продемонструвати знання та розуміння особливостей наукового способу пізнання систем бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування –здатність продемонструвати поглиблені знання новітніх технологій бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування; –здатність продемонструвати знання сутності професійного судження та порядок його застосування в бухгалтерському обліку та аудиті; –вміння приймати рішення в сфері організації та управління обліковими процесами для максимізації ефективності діяльності підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності; –вміння організовувати роботу, спрямовану на отримання нових знань в сфері обліку та оподаткування та виходячи із актуальності й значення порушуваної проблеми для окремого суб’єкта чи для народного господарства загалом; – уміння працювати в стресових ситуаціях, приймати рішення в умовах невизначеності; уміння працювати в стресових ситуаціях, приймати рішення в умовах невизначеності;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Організація і методика аудиту», «Фінансовий аналіз», «Організація бухгалтерського обліку»
Короткий зміст навчальної програми: У першому розділі МКР (ОНП) характеризують теоретичні основи об'єкта дослідження, зокрема суть проблеми та ступінь її теоретичного розроблення, здійснюють поглиблений економіко-правовий аналіз діючої нормативної бази та огляд спеціальної і наукової літератури та інших інформаційних джерел за темою роботи. Другий розділ МКР (ОНП) є аналітичним і передбачає аналіз об’єкта дослідження на базовому підприємстві (організації, установі). Третій розділ МКР (ОНП)передбачає розкриття теми дослідження із застосуванням сучасних методик, має містити пропозиції з апробацією на матеріалах базового підприємства (організації, установи), конкретні напрями вдосконалення складових об’єкта дослідження.
Методи та критерії оцінювання: Методи – консультації з науковим керівником МКР, самостійна робота Критерії оцінювання: Контроль здійснює науковий керівник МКР, який періодично доповідає про результати виконання МКР на засіданні кафедри обліку та аналізу. Якість виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи оцінюють члени екзаменаційної комісії на закритому засіданні відкритим голосуванням більшістю членів комісії, які брали участь у її засіданні. Кожен член комісії оцінює якість магістерської роботи за визначеними критеріями
Рекомендована література: 1. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: навч. посібник / А.Г. Загородній, І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко, А.С. Мороз.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 320 с. 2. Контроль і ревізія: навч. посібник / за ред. Р.Л. Хомяка, О.В. Тесак. – Львів: ТОВ «Видавнича група «Бухгалтери України», 2021. – 264 с. 3. Височан О.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник / О.С. Височан, О.О. Височан. – Львів: Видавець: ПП Сорока Т.Б., 2016 – 450 с. 4. Кіндрацька Г. І. Аналіз господарської діяльності : навч. посібник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 310 с. 5. Управлінський облік: підручник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, А. І. Ясінська, Т. І. Воскресенська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с. 6. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: навчальний посібник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. Видання друге, перероблене і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 404 с. 7. Яремко І.Й. Історія обліку, аналізу та аудиту: навч. посібник / Яремко І.Й., О.С. Лемішовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 236 с.