Міжнародні фінансові ринки

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.04.E.055
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доц. Ливдар М.В. к.е.н
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Застосовування управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи та страхування на міжнародному фінансовому ринку; - Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем для імплементації міжнародних стандартів та нормативів у практичну діяльність корпорацій; - Розв’язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів для формування аналітичної інформації на міжнародному фінансовому ринку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ринок фінансових послуг Фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Тема 1. Міжнародний фінансовий ринок Тема 2. Дослідження кон’юнктури фінансового ринку Тема 3.Міжнародні інвестиції та аналіз фінансових ринків Тема 4. Міжнародний ринок цінних паперів Тема 5. Міжнародний валютний ринок Тема 6. Міжнародний ринок банківських кредитів Тема 7. Міжнародна фінансова безпека на фінансовому ринку Тема 8. Міжнародні регулятори валютно-кредитної політики країн
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (45%): практичні заняття (10%), тестування (5%), лабораторні роботи (20%), індивідуальне науково-дослідне завдання (10%); екзаменаційний контроль: письмова компонента (45%), усна компонента (10 %), екзамен
Рекомендована література: 1. Міжнародні фінансові ринки. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» // М.В.Ливдар, Л.С.Федевич, І.Ю.Кондрат, Н.Б.Ярошевич. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2018.– Сертифікат № 02404 від 10.07.18 р. https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=4049 2. Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні фінансові ринки» для студентів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня, спецільності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». / Укл.: к.е.н., доц. Ливдар М.В., к.е.н., доц. Л.С. Федевич, к.е.н., доц. Кондрат І.Ю., к.е.н., доц. Ярошевич Н.Б. 2018. – 116 с. 3. Zagurska-Antoniuk, V. (2020), “Terrorism and international security in the context of globalization of the modern world”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 116–123. 4. Official site of the World Trade Statistical Review 2019, available at: https://www.wto.org/ 5. Структурні деформації на світових фінансових ринках після 1990-х років: монографія. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 448 c.