Фінанси транснаціональних корпорацій

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.04.E.056
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Скоропад І.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Використовувати інструментарій і технології сучасного менеджменту в управлінні фінансовими та нефінансовими установами (фінансового контролінгу, бюджетування, податкового моніторингу, санації, оптимізації бізнес-процесів).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: -Транснаціональна корпорація як суб’єкт глобальної економіки. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій. Злиття та поглинання компаній. Управління транснаціональними корпораціями: конкурентні та корпоративні стратегії. Фінанси транснаціональних корпорацій. Транснаціоналізація форм господарського життя та економічний розвиток. Україна в процесах економічної транснаціоналізації.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): виконання та захист контрольних робіт (20%), опитування (10%); екзамен (70%): письмова компонента (60%), усна компонента (10%).
Рекомендована література: Транснаціональні корпорації: навч. посіб. / За ред. О.В. Шкурупій [О.В.Шкурупій, В.В.Гончаренко, Т.А.Дейнека та ін.] – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 240с. - Войтко С. В.Транснаціональні корпорації : навч. посібник / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. О. Корогодова, Т. Є. Моісеєнко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 208 c. - Сазонець І.Л. Сутність та основні концепції діяльності ТНК в умовах глобалізації: моногр. - Козак Ю.Г. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: навч. посіб./ За ред. Якубовського С.О., Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 472с.