Аналіз фінансових ринків

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.M.015
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: старший викладач Сергеєв Олег Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансових ринків для здійснення професійної діяльності. - Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. - Застосовувати управлінські навички у сфері інвестицій на фінансових ринках. - Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. - Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. - Обирати і застосовувати теоретико-прикладні методи і моделі антикризового управління у сфері фінансових ринків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ринок фінансових послуг. Портфельний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Історія розвитку фінансових ринків. Фондовий ринок. Ризики в трейдингу. Технічний аналіз. Фігури і індикатори. Інструменти технічного аналізу. Основи фундаментального аналізу. Практичні висновки.
Методи та критерії оцінювання: 1. Тематичний контроль рівня знань протягом семестру (тестування у ВНС) – 20 балів 2. Виконання і захист підсумкового завдання (індивідуального науково-дослідного завдання / контрольних робіт) – 80 балів
Рекомендована література: 1. Акелис, Стивен Б. Технический анализ от А до Я: полный набор инструментов торговли ... от абсолютного индекса ширины до японских свечей = Technical Analysis from A to Z : covers every trading tool ... from the absolute breadth index to the zig zag [пер. с англ. : М. Волкова, А. Лебедев]. Москва: Диаграмма, 2000. 363 с. 2. Мероник А. Золотий грааль криптовалютного трейдингу. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2020. - 176 с. 3. Арістова А. М. Економічний аналіз діяльності фінансових посередників: навч. посіб. К.: Київ. нац. торг-екон ун-т, 2009. 331. 4. Сохацька О., Роговська-Іщук І., Вінницький С. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків. К.: Кондор, 2012. 305 с.