Дослідження процесу управління бюджетними ресурсами (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.M.036
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Піхоцька Ольга
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: проводити дослідження на відповідному рівні, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень; застосовувати перспективні наукові напрями управління бюджетними ресурсами та приймати стратегічні рішення учасників бюджетного процесу у складних непередбачуваних умовах; застосовувати поглиблені знання в сфері бюджетного менеджменту для прийняття рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - податковий менеджмент – управління договірною діяльністю бюджетних установ – дослідження фінансових ресурсів територіальних громад
Короткий зміст навчальної програми: 1. Мета і зміст роботи. 2. Структура курсового проекту. 3. Порядок оцінювання курсового проекту. 4. Перелік тем курсового проекту. 5. Вимоги до складових частин курсового проекту. 6. Вимоги до оформлення. 7. Список рекомендованих джерел. Змістом роботи є дослідження взаємопов'язаних управлінських дій (функцій), прийомів, методів, що направлені на управління бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних потоків. У першому розділі висвітлюються основні поняття, загальна характеристика об’єкта дослідження, визначеного темою курсового проекту, обґрунтовуються теоретичні та нормативно-правові засади щодо об’єкта дослідження, теоретична база вибраної проблеми, дається огляд літературних джерел, іншої інформації, пов'язаної з темою. У другому розділі, згідно отриманого завдання, необхідно провести комплексний аналіз процесу управління бюджетними коштами відповідного бюджету, зокрема: - формування доходів бюджету, аналіз їх складу та структури, у т.ч. власних доходів та міжбюджетних трансфертів; дослідити тенденції розвитку сфери оподаткування в Україні, із застосуванням статистичних даних навести конкретні приклади негативного впливу рішень в сфері податкової політики на соціально-економічний розвиток регіону; - напрями використання коштів бюджету за галузями економіки. Особливу увагу слід акцентувати на особливості управління та ефективне використання бюджетних ресурсів за галузями економіки, здійснити оцінку сучасного стану виконання бюджетних програм, як об'єкта управління бюджетними видатками. За результатами дослідження виокремити проблемні питання, які мають місце в процесі формування доходів та використанні фінансових ресурсів місцевих бюджетів; надати пропозиції щодо пошуку альтернативних джерел надходжень та шляхів підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100 %): опитування залік диференційований
Рекомендована література: 1. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування надходжень та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України // Ефективна економіка. – 2020. – №12 – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.5 2. Піхоцька О.М. Вплив бюджетної децентралізації на фінансове забезпечення територіальних громад // Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 18. 11. 2020р.) – 2020. С.56-58. 3. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с. 4. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 5. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Підвищення фінансово-бюджетної дисципліни через функцію державного управління // Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни: збірник матеріалів І Міжнародного форуму, присвячений 100-річчю Університету ДФС України (Ірпінь, 23.05.2019 р.). – 2019. – C. 121–126. 6. Бюджетний менеджмент: Підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 532 с. 7. Юшко С. В. Ю. Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу: навчальний посібник:[Електронне видання] / С. В. Юшко. – Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017. –255с. 8. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. – 200 с. 9. Управління фінансовими ресурсами та бюджетом територіальних громад: практ. посіб. / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва, М. М. Трещов, Л. Г. Шевченко; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро: ГРАНІ, 2018. – 128 с.