Дослідження стратегій фінансових установ (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.M.047
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Гориславець П.А.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс урамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій. Обирати та застосовувати економіко-математичні методи та моделі та визначати переваги їх прикладного застосування у діяльності фінансових та нефінансових корпорацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: ринок фінансових послуг, страховий менеджмент. - кореквізит: фінансові інновації, портфельний менеджмент, моделювання діяльності на страховому ринку.
Короткий зміст навчальної програми: Стратегічний аналіз: аналіз зовнішнього середовища, аналіз сильних і слабких сторін фінансової установи, формування стратегічних альтернатив діяльності компанії на ринку; аналіз фінансового стану; розробка елементів стратегії діяльності фінансової установи на ринку (за індивідуальним завданням).
Методи та критерії оцінювання: - виконання курсового проекту (60 балів). - захист курсового проекту (40 балів).
Рекомендована література: 1. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: Знання, 2018. – 532 с. 2. Хома І.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко // 2-ге видання. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 248 с. 3. Науменкова С.В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн: Навч. посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: ЦНД НБУ, УБС НБУ. - 2018. -170 с. 4. Хома І.Б. Ризики банківського та страхового сегментів на ринку фінансових послуг України / І.Б. Хома, П.А. Гориславець, А.Ю. Роскіна // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 30. – 2020. – Видавничий дім «Гельветика». - С. 204-208. 5. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О. А. Кириченка, В.І. Міщенка. — К.: Знання, 2005. 6. Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В., Кльоба Л.Г. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2017,- 246 с. 7. Вовчак О.Д., Бучко І.Є. Управління банківськими ризиками : навч. посібник. – Львів, ЛТЕУ, 2017. – 358 с. 8. Клапків Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 568 с. 9. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 404 с. 10. Внукова Н. М. Пруденційний нагляд у сфері страхування : монографія / Н. М. Внукова, О. В. Корват, Н. С. Опешко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 260 с. (Укр. мов.) 11. Сокиринська І. Г. Журавльова Т.О., Аберніхіна І.Г. Страховий менеджмент. Навчальний посібник./.І.Г.Сокиринська, Т.О.Журавльова, І.Г.Аберніхіна –Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - с. 12. Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М., Баранов А.Л., Баранова О.В., Залєтов О.М., Нечипоренко В.І. ]; за ред. д-ра економ. наук, проф. С.С. Осадця. - К.: КНЕУ, 2011. – 333. 13. Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент. Навч. посіб. / А.А. Супрун, Н.В. Супрун. – Львів: Магнолія, 2010. – 300 c. 14. Козьменко, О. В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів [Текст]: монографія / О. В. Козьменко. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 95 с. 15. Стратегічне управління страховою компанією : [кол. моногр.] /В. М. Фурман, О. Ф. Філонюк, М. П. Ніколенко та ін. ; наук ред та кер. кол. авт. д-р екон. наук В. М. Фурман. – К. : КНЕУ, 2008. – 440 с.