Моделювання діяльності на страховому ринку

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.044
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Гориславець П.А. http://wiki.lp.edu.ua/wiki/Гориславець_Павло_Анатолійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, фінансових та нефінансових корпорацій. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. Обирати і застосовувати теоретико-прикладні методи і моделі антикризового управління у сфері фінансів, банківництва і страхування. Застосовувати перспективні наукові напрями управління фінансовими операціями в міжнародному русі капіталу та приймати стратегічні рішення учасників фінансових ринків у складних непередбачуваних умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: ринок фінансових послуг, страховий менеджмент. - кореквізит: портфельний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Особливості функціонування небанківських фінансово-кредитних установ на фінансовому ринку. Теоретико-методологічні основи моделювання економічних процесів. Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною діяльністю страхової компанії. Моделювання оптимальної стратегії страхової компанії при впровадженні нових видів страхування. Моделі планування і прогнозування страхової діяльності. Стохастичне моделювання процесу надходження страхових премій. Моделі тарифікації на страхові послуги. Динамічна модель банкрутства. Моделювання операцій перестрахування. Модель оптимізації інвестиційної діяльності страхової компанії. Механізм управління вартістю страхових компаній. Розвиток інтеграційних процесів в діяльності банків та страхових компаній.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль роботи здобувача (45 балів): оцінювання виконання і захисту лабораторних робіт. 1. Виконання та захист лабораторних робіт – 4 роботи, максимальні бали відповідно 12, 7, 13, 13 балів, у т.ч. 2 бали за захист кожної роботи, разом 45 балів. 2. Екзаменаційний контроль: оцінювання складання екзамену (письмової та усної компонент). Письмова компонента (за ваіантом) (40 балів): завдання 1-го рівня – письмове опитування, 2-го рівня – завдання щодо формування моделей оптимізації у загальному вигляді; завдання 3-го рівня – дослідження причинно-наслідкових зв’язків. Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 15 балів за відповідь на запитання екзаменатора за усіма питаннями, винесеними на семестровий контроль та виконаними завданнями. При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається захист здобувачами лабораторних робіт під час проведення відеоконференцій. Індивідуальні звіти з лабораторних робіт та письмові роботи пересилаються до ВНС. Усна компонента екзамену проводиться на платформі MS Teams із повним відеозаписом.
Рекомендована література: 1. Клапків Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 568 с. 2. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 404 с. 3. Внукова Н. М. Пруденційний нагляд у сфері страхування : монографія / Н. М. Внукова, О. В. Корват, Н. С. Опешко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 260 с. (Укр. мов.) 4. Сокиринська І. Г. Журавльова Т.О., Аберніхіна І.Г. Страховий менеджмент. Навчальний посібник./.І.Г.Сокиринська, Т.О.Журавльова, І.Г.Аберніхіна –Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - с. 5. Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М., Баранов А.Л., Баранова О.В., Залєтов О.М., Нечипоренко В.І. ]; за ред. д-ра економ. наук, проф. С.С. Осадця. - К.: КНЕУ, 2011. – 333. 6. Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент. Навч. посіб. / А.А. Супрун, Н.В. Супрун. – Львів: Магнолія, 2010. – 300 c. 7. Козьменко, О. В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів [Текст]: монографія / О. В. Козьменко. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 95 с. 8. Стратегічне управління страховою компанією : [кол. моногр.] /В. М. Фурман, О. Ф. Філонюк, М. П. Ніколенко та ін. ; наук ред та кер. кол. авт. д-р екон. наук В. М. Фурман. – К. : КНЕУ, 2008. – 440 с.