Бюджетний менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.033
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Ярошевич Н.Б.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результатами навчання є отримання концептуальних знань у сфері публічних фінансів (системи органів оперативного управління бюджетом; бюджетного обліку та звітності, механізму касового виконання бюджету; методів контролю за виконанням бюджету), включаючи тенденції та напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, та здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. – знати: архітектоніку інформаційних систем у сфері державних фінансів; систему аналізу фінансової та податкової політики на макрорівні, напрями їх удосконалення; систему податкового адміністрування та податкового планування на основі бюджетної класифікації, податковий календар; систему прогнозування майбутніх потреб у фінансових ресурсах на рівні публічного сектора економіки та систему контролю за дотриманням бюджетної дисципліни; – вміти: здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій; використовувати інформаційні системи державних фінансових органів, електронних систем передавання банківської інформації; розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів; ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - фінанси – бюджетна система – місцеві фінанси
Короткий зміст навчальної програми: 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту. 2. Органи оперативного управління бюджетом. 3. Планування бюджету. Бюджетний процес і бюджетний регламент. 4. Виконання бюджету. Організація виконання дохідної частини бюджету 5. Організація, методи та види бюджетного фінансування. 6. Облік виконання бюджету і звітність про виконання бюджету. 7. Контроль за виконанням бюджету
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%), контрольний захід (70%), залік диференційований
Рекомендована література: 1. Білик О. І., Хім М. К. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 340 с. 2. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с. 3. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 4. Бюджетний менеджмент : Підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 532 с. 5. Юшко С. В. Ю. Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу : навчальний посібник:[Електронне видання] / С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017. –255с. 6. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. – 200