Банківський менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.M.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Бондарчук Марія Костянтинівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері банківської справи. Застосовувати поглиблені знання в сфері банківського менеджменту для прийняття рішень. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері банківської справи та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, метод управління комерційним банком. Організація банківської діяльності. Стратегічне та оперативне управління комерційним банком. Внутрішній контроль як інструмент банківського менеджменту. Управління персоналом банку. Банківський маркетинг. Оцінювання діяльності комерційного банку. Управління пасивами комерційного банку. Управління активами комерційного банку. Управління системою платежів і розрахунків у банку. Управління банківськими ризиками. Фінансові результати і фінансовий стан комерційного банку. Управління банківськими інноваціями.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (45 %), екзаменаційний контроль (55%).
Рекомендована література: 1. Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича ; ДНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 600 с. 2. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О. А. Кириченка, В.І. Міщенка. — К.: Знання, 2005. 3. Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В., Кльоба Л.Г. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2017,- 246 с. Bondarchuk Mariia, Alieksieiev Ihor, Kloba Lev. BANKING SYSTEM: Tutorial – Lviv: Liga-Pres,2017. – 246 p. 4. Вовчак О.Д., Бучко І.Є. Управління банківськими ризиками : навч. посібник. – Львів, ЛТЕУ, 2017. – 358 с. 5. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч.посібник. К, КНЕУ, 1998. 108с. 6. Bondarchuk M.K., Alieksieiev I.V., Chervinska O.V., Mizjuk I., Repetskiy B., Mizjuk K. STRATEGIC FINANCIAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT COMMERCIAL BANK. German International Journal of Modern Science №16, 2021. P. 13-16. ISSN (Print) 2701-8369 ISSN (Online) 2701-8377. 7. Fostyak, V., Tanchak, Y., Druhova, V., Alieksieiev, I., & Bondarchuk М. (2021). DEPOSIT POLICY OF BANKS OF UKRAINE IN CONDITIONS OF COVID-2019 PANDEMIC. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(38), 15–24. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237415