Міжнародні ринки капіталу

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.M.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доц. Ливдар М.В. к.е.н
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. - Застосовувати перспективні наукові напрями управління фінансовими операціями в міжнародному русі капіталу та приймати стратегічні рішення учасників фінансових ринків у складних непередбачуваних умовах. - Враховувати вплив кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні структури капіталу та портфеля фінансових інвестицій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ринок фінансових послуг Фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: Суть i форми міжнародного pyxy капіталів у сучасній економіці. 2. Міжнародний фінансовий ринок 3. Міжнародний валютний ринок у системі зовнішньо економічних відносин 4. Міжнародний кредит. Міжнародний ринок кредитів 5. Міжнародний ринок цінних паперів 6. Євроринок та його фінансові інструменти 7. Міжнародні валютно – кредитні інституції
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (47%), Індивідуальне завдання( 33% ), контрольна робота (20%), залік
Рекомендована література: 1. Ливдар М.В. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Міжнародні ринки капіталу» / М.В. Ливдар // – Сертифікат № 02290 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Міжнародні ринки капіталу», Е41-231-690/2018 від 11.05.2018 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/ course/view.php?id=885– 275 с. 2. Жук Є. Зарубіжна практика регулювання фінансових ринків. Інформаційно-аналітичний портал українського агентства фінансового розвитку «Україна фінансова» URL: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/020.htm 3. Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. С. Захаркіної. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 200 с. 4. Структурні деформації на світових фінансових ринках після 1990-х років: монографія. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 448 c.