Бюджетування у корпорації (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.M.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, професор Партин Г.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансового бюджетування та управляти ними. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських при формуванні операційних і фінансових бюджетів та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової діяльності корпорацій та організації процесів бюджетування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: фінансовий менеджмент - кореквізит: переддипломна практика
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Теоретична частина. Розрахункова частина: Дослідження бізнес-середовища функціонування на основі SWOT-аналізу. Формування бюджетів: бюджет доходу; бюджет грошових надходжень, бюджет дебіторської заборгованості, бюджет виробництва продукції в натуральних одиницях, бюджет використання основних матеріалів, бюджет придбання основних матеріалів, бюджет виплат грошових коштів, бюджет кредиторської заборгованості, бюджет витрат праці та її оплати, бюджет виробничих накладних витрат, бюджет собівартості виробленої продукції, бюджет собівартості реалізованої продукції, бюджет адміністративних витрат та витрат на збут, бюджет фінансових результатів підприємства на плановий рік, бюджет капітальних інвестицій, бюджет руху грошових коштів, бюджетний баланс. Висновки.
Методи та критерії оцінювання: - повнота розкриття теоретичної частини (20 %) - точність розрахунків у розрахунковій частині (20 %) - правильність оцінювання отриманих результатів (20 %) - ефективність здійснення пропонованих заходів для поліпшення показників (10 %) - повнота і обґрунтування відповідей при захисті роботи (20 %) - якість і своєчасність оформлення роботи (10 %)
Рекомендована література: 1.Партин Г. О. Фінансовий контролінг: навч. посібн. / Г.О. Партин, Р.І. Задерецька. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 232 с. 2.Терещенко О. О. Фінансовий контролінг: навч. посіб. / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 407с. 3. Партин Г.О. Управлінський облік: Підручник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська, Т.І. Вознесенська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340с.