Управління бюджетними ресурсами (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.M.037
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Ярошевич Н.Б.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: проводити дослідження на відповідному рівні, формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області публічних фінансів; використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; застосовувати поглиблені знання в сфері бюджетного менеджменту для прийняття рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - фінанси – бюджетна система – податкова система
Короткий зміст навчальної програми: 1. Мета і зміст роботи. 2. Структура курсової роботи. 3. Порядок оцінювання курсового проекту. 4. Перелік тем курсової роботи. 5. Вимоги до складових частин курсової роботи. 6. Вимоги до оформлення. 7. Список рекомендованих джерел Змістом роботи є дослідження стану та тенденцій в управління державними доходами, видатками і трансфертами. В першому розділі висвітлюються основні поняття, загальна характеристика об’єкта дослідження, визначеного темою курсової роботи, правові основи функціонування; характеристика історії досліджуваної теми та її сучасного стану. У цьому розділі обґрунтовуються теоретичні та нормативно-правові засади щодо об’єкта дослідження, теоретична база вибраної проблеми, дається огляд літературних джерел, іншої інформації, пов'язаної з темою. В другому розділі необхідно вибрати з звітів органів державного фінансового контролю перелік проблем, виявлених органами державного фінансового контролю щодо об’єкта дослідження, систематизувати їх, розділити на основні і менш істотні, коротко описати виявлені проблеми. Виконання третього розділу передбачає збір і обробку цифрового матеріалу за даними звітності органів Державного казначейства України про виконання державного бюджету, місцевих бюджетів та зведеного бюджету за доходами та видатками, а також державного бюджету за програмами (в розрізі програмної класифікації видатків), даних офіційної статистики, відповідно до варіанту завдання.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100 %): опитування залік диференційований
Рекомендована література: 1. Білик О. І., Хім М. К. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 340 с. 2. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с. 3. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 4. Бюджетний менеджмент : Підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 532 с. 5. Юшко С. В. Ю. Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу : навчальний посібник:[Електронне видання] / С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017. –255с. 6. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. – 200 с.