Міжнародна банківська діяльність

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.04.E.060
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Мороз Наталія Володимирівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері міжнародного банкінгу. Застосовувати поглиблені знання в сфері міжнародного банкінгу для прийняття рішень. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері міжнародного банкінгу та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент, Ринок фінансових послуг, Методологія досліджень у фінансах, Фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: Передумови виникнення та розвиток міжнародної діяльності банків. Сутність, елементи та функції міжнародної банківської діяльності. Характеристика середовища міжнародної банківської діяльності. Транснаціональні банки. Міжнародні банки. Міжнародні банківські операції та послуги. Ризики у міжнародній банківській діяльності. Сучасні тенденції розвитку міжнародної банківської діяльності.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30 %), екзаменаційний контроль (70%).
Рекомендована література: 1. Віртуальне навчальне середовище: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародна банківська діяльність». – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3781. 2. Банківські операції : в схемах, таблицях, коментарях : навчальний посібник / укладачі : О.М. Гладчук, І.Я. Ткачук, В.М. Харабара ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці : Рута, 2020. 3. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навчальний посібник / О.І. Береславська; Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 367 с. 4. Міжнародні стандарти банківської справи: навчальний посібник. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 260 с. 5. Socio-economic and management concepts: колективна монографія / Л. Мороз, О. Кобилюх, О. Гірна, І. Алєксєєв, A. Мазур, І. Лащик, П. Віблий, Н. Мороз, Л. Бондаренко. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 660 c.