Управління договірною діяльністю в корпораціях

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.E.028
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Курило О.Б.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів, а також доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези та аргументувати висновки за результатами досліджень. Застосовувати набуті у процесі навчання знання, а також здійснювати інтерпретацію інформації та вибір методів та інструментальних засобів для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: фінансовий менеджмент, управляння фінансовою санацією підприємств; фінансовий контролінг - кореквізит: фінансові мотиватори персоналу корпорації.
Короткий зміст навчальної програми: Управління договірною діяльністю як фактор розвитку економіки. Роль і значення договору. Поняття і види договірної роботи та їх характеристика. Основні етапи та інформаційна система договірної діяльності в корпорації. Корпоративна регламентація договірної роботи. Форми (джерела) корпоративного права. Державно-правове регулювання корпоративної діяльності. Корпоративна соціальна відповідальність. Злиття і поглинання як форма корпоративного управління. Нормативна регламентація договірної роботи. Юридична служба корпорації.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 %): розв’язування тестів, усне опитування - контрольний захід (60 %, екзамен)
Рекомендована література: 1. Проблеми правового регулювання договірних відносин суб’єктів господарювання: монографія / В. М. Адам та ін.; за заг. ред. М. С. Долинської. — Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. — 247 с. 2. Дубова Я. Забезпечення виконання договору: як, коли і скільки. Електронний журнал «Держзакупівлі». 2019. № 3. С.45-51. URL: http://m.edz.mcfr.ua/714090. (дата звернення: 07.04.2019) 3. Живко З.Б. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навчальний посібник / З.Б. Живко, О.Р. Сватюк, М.І. Копитка. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 455с. 4. Царук В. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління: теорія і методологія. – автореф. дисерт. дкт. еконоь. наук 08.00.09, Тернопіль. 21.03.2021р. С. - 23 5. Анатійчук В. В. Повні та командитні товариства: особливості правового регулювання в Україні та європейських державах // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2021.- №55.- С. 130-142.