Дослідження фінансових ресурсів територіальних громад (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.041
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Ярошевич Н.Б.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знати: архітектоніку інформаційних систем у сфері державних фінансів; систему аналізу фінансової та податкової політики на макрорівні, напрями їх удосконалення; систему податкового адміністрування та податкового планування на основі бюджетної класифікації, податковий календар; систему прогнозування майбутніх потреб у фінансових ресурсах на рівні публічного сектора економіки та систему контролю за дотриманням бюджетної дисципліни; –вміти: здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій; використовувати інформаційні системи державних фінансових органів, електронних систем передавання банківської інформації; розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів; ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - фінанси – бюджетна система
Короткий зміст навчальної програми: 1. Завдання та мета курсового проекту 2. Вимоги до написання курсового проекту 3. Порядок оцінювання курсового проекту 4. Теми курсового проекту Курсовий проект передбачає: огляд законодавчої та нормативної бази функціонування окремих ланок бюджетної системи України; учасників бюджетного процесу; окремих стадій бюджетного процесу відповідно до варіанту завдання.; обґрунтування теоретичної бази, огляд навчально-методичної; періодичної і монографічної літератури; збирання і обробку цифрового матеріалу за даними законів України про Державний бюджет та даними офіційної статистики відповідно до варіанту завдання; аналіз бюджетних показників
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100 %): опитування залік диференційований
Рекомендована література: 1. Білик О. І., Хім М. К. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 340 с. 2. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с. 3. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 4. Бюджетний менеджмент : Підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 532 с. 5. Юшко С. В. Ю. Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу : навчальний посібник:[Електронне видання] / С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017. –255с. 6. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. – 200 с.