Управління договірною діяльністю в бюджетних установах

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.039
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Піхоцька Ольга
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: Виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Застосовувати управлінські навички, міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері публічних фінансів. Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем. Розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - бюджетний менеджмент – дослідження процесу управління бюджетними ресурсами – управління державним боргом
Короткий зміст навчальної програми: Організація ведення господарської діяльності бюджетних установ. Кошторисне фінансування бюджетних установ. Бюджетні та позабюджетні джерела фінансування в забезпеченні функціонування закладів бюджетної сфери. Особливості здійснення бюджетними установами господарських операцій. Господарсько-договірні відносини в галузях бюджетної сфери. Учасники господарсько-договірних відносин. Загальний порядок укладання господарських договорів з бюджетними установами. Засади здійснення публічних закупівель розпорядниками бюджетних коштів. Виконання договорів за участю установи, що фінансується за рахунок Державного бюджету.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30 %) Індивідуальні наукові роботи (20%) Екзамен (50%)
Рекомендована література: 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17. 2. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 3. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/T030435?an=843030 4. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text 5. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 6. Атамас П. Й., Атамас О.П. Облік у бюджетних установах. 5-те вид., перероб. та доп. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 392 с. 7. Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. 2-е вид., виправ./ За заг. ред. Леня В.С. Київ : Каравела, 2017. 564 с. 8. В. Урлюк Дотримання бюджетного законодавства під час укладання договорів про закупівлю для потреб наступного бюджетного періоду /Радник у сфері публічних закупівель/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://radnuk.com.ua/praktyka_zakupivel/dotrymannia-biudzhetnoho-zakonodavstva-pid-chas-ukladennia-dohovoriv-pro-zakupivliu-dlia-potreb-nastupnoho-biudzhetnoho-periodu/ 9. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування надходжень та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України // Ефективна економіка. – 2020. – №12 – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.56. 10. Безверхий К. В. Облік в бюджетних установах: Навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2020. 312 с. 11. Т. Воронкова, А. Мельник Форми та методи фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ. Інвестиції: практика та досвід № 21—22/2020 с.69-72 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/21-22_2020/13.pdf