Управління фінансами територіальних громад

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.040
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Вівчар О.Й.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: мислити, аналізувати та синтезувати; застосовувати перспективні наукові напрями управління публічними фінансами, формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, можливостей залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: бюджетний менеджмент, муніципальна боргова політика, податкова система
Короткий зміст навчальної програми: Передумови об’єднання територіальних громад в умовах децентралізації. Повноваження територіальної громади та утворюваних нею органів. Основні нормативно-правові акти, які регламентують управління фінансами територіальних громад. Специфіка управління фінансами об’єднаних територіальних громад. Доходи об’єднаних територіальних громад. Джерелами формування фінансових ресурсів ОТГ. Класифікація джерел фінансування ОТГ. Основні фінансові ресурси об’єднаної територіальної громади. Механізм прийняття рішень об’єднаними територіальними громадами щодо запровадження місцевих податків і зборів. Практика надходжень місцевих податків і зборів в об’єднаних територіальних громадах. Міжбюджетні трансферти об’єднаних територіальних громад. Сутність фінансової спроможності ОТГ. Основні етапи створення спроможної територіальної громади. Показники фінансової спроможності територіальних громад.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%)
Рекомендована література: 1. Білик О. І., Хім М. К. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 340 с. 2. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с. 3. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 4. Вівчар О.Й., Курило О.Б., Кащишин В.М. Місцеві фінанси: Навч. посібник. – Львів.: Львівська політехніка, 2014. – 264 с. 5. Юшко С. В. Ю. Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу : навчальний посібник:[Електронне видання] / С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017. –255с. 6. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. – 200 с. 7. .Набатова Ю.О., Ус Т.В. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів/ Ефективна економіка. №5, 2015 8. Вівчар О. Й., Курило О. Б., Синютка Н. Г. Децентралізація в Україні: стан та перспективи провадження реформи // Економічний форум. – 2018. – № 1. – С. 55–62. (IndexCopernicusInternational, Ulrich'sPeriodicalsDirectory, РИНЦ