Державне регулювання банківської діяльності

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.049
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Професор Рисін Віталій Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ринок фінансових послуг
Короткий зміст навчальної програми: Особливості сучасної банківської діяльності і необхідність її регулювання. Суть та інструменти регулювання банківської діяльності. Інституційні структури та моделі регулювання банківської діяльності. Реєстрація і ліцензування банківських установ. Базель ІІІ: регулювання капіталу банків та застосування зважених на ризик підходів у регулюванні. Регулювання діяльності банків як інструмент забезпечення фінансової стабільності.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування в процесі роботи студентів у малих групах на лекційних та практичних заняттях. Письмова робота і усна компонента на екзамені. При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відеоконференцій на лекційних та практичних заняттях. Поточний контроль - 40%, підсумковий контроль - 60%.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Державне регулювання банківської діяльності». - Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8285 2. Вовчак, О.Д. Бедненко, В.М. Банківське регулювання i банківський нагляд як складові системи державного регулювання банківської діяльності // Вісник Університету банківської справи. – 2018. - №. 2 (29). - С. 21–26. 3. Закон України «Про Національний банк України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4rada.gov.ua./laws/show/679-14. 4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. за № 368 [Електронний ресурс] / Документ z0096-12, редакцiя вiд 27.02.2019 р., ч – Режим доступу : /http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01. 5. Міщенко В.І. Система інструментів макропруденційного регулювання та їх використання в Україні / В.І.Міщенко, О.С.Бауман // Наукові праці НДФІ. – 2016. - №4(77). – С. 34-45. 6. Положення про ліцензування банків, затверджене постановою Правління Національного банку України 22.12.2018 № 149 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0149500-18#n1483 7. Рисін В.В. Напрями підвищення безпеки фінансового сектору в період кризи / В.В.Рисін // Фінанси України. – 2016. - №6. – С. 82-95. 8. Рисін В.В. Напрями протидії поширенню морального ризику в банківському секторі в умовах кризи / В.В.Рисін, М.В.Рисін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – Випуск 2(118). – С. 94-98. 9. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011. Available at https://www.bis.org/publ/bcbs189.html 10. Basel III: Finalising post-crisis reforms. Available at https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm