Проектування банківських продуктів та послуг

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.050
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Професор Рисін Віталій Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: ринок фінансових послуг, фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: Ринок банківських продуктів і послуг, його сегментація та аналіз. Конкурентне середовище банку. Проектування банківських продуктів як складова маркетингової стратегії банку. Формування продуктової політики банку. Ціноутворення на банківські продукти (послуги). Виведення банківських продуктів (послуг) на ринок. Комунікаційна політика банку як чинник ефективного просування банківських продуктів
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (методи усного контролю, вирішення практичних кейсів, тестового опитування, письмового контролю, самостійна робота (40%) підсумковий контроль (контрольний захід – іспит): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. ЕНМК «Проектування банківських продуктів та послуг», сертифікат Е41-231-791/2019 від 12.11.2019 р. №02986. 2. Рисін В.В. Перспективи розвитку цифрового банкінгу на фінансовому ринку України / В.В.Рисін, М.В.Рисін // // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Вип. 2 (124). – С. 123-127. 3. Рисін В.В., Борик І.Р. Переваги та ризики розвитку новітніх технологій у банківській діяльності. Науковий Вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». 2020. №38. С. 69-73. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-38-12 \ 5. Гірняк В. В. Зарубіжний досвід організації маркетингової діяльності у процесі продажу банківських продуктів / В. В. Гірняк, Л. Б. Євтух // Інфраструктура ринку. - Випуск 23.- 2018. - С. 273-277.