Дослідження фінансової стабільності кредитних установ (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.052
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Професор Рисін Віталій Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: «Фінансовий менеджмент» «Страховий менеджмент», «Ринок фінансових послуг»
Короткий зміст навчальної програми: Мета курсового проекту полягає у виконанні студентами визначених завдань на основі здобутих у процесі навчання практичних навичок діяльності кредитних установ – банків та небанківських інститутів, щодо забезпечення їх фінансової стабільності, зокрема визначення елементів досягнення стабільної беззбиткової діяльності фінансового посередника на ринку.
Методи та критерії оцінювання: написання курсового проекту (70%) захист курсового проекту (30%)
Рекомендована література: Партин Г.О. Фінансовий менеджмент: підручник/Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388 с Фарина, О. І. Сучасні підходи до оцінки стабільності фінансової системи країни [Текст] / О.І.Фарина, П.А. Дадашова // Економічний аналіз : зб. наук праць / Тернопільський Національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. Ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-Поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 20. – С. 210-217. Звіт про фінансову стабільність. Червень 2020. Національний банк України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=32236491