Дослідження фінансових ринків (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.04.E.063
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доц. Ливдар М.В. к.е.н
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. -Обирати і застосовувати теоретико-прикладні методи і моделі антикризового управління у сфері фінансів, банківництва і страхування. . Враховувати вплив кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні структури капіталу та портфеля фінансових інвестицій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ринок фінансових послуг Фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: Дослідження стану та прогнозування динаміки світових фондових та валютних ринків. Дослідження стратегії розвитку фінансового ринку України. Дослідження особливостей регулювання ринку банківських позичок. Дослідження особливостей регулювання фінансового ринку в США. Дослідення регулювання фінансового ринку в європейських країнах (Україна, Республіка Польща).
Методи та критерії оцінювання: • написання курсового проекту (70%) • захист курсового проекту (30 %, контрольний захід, залік)
Рекомендована література: 1. Баранова В.Г., Гончаренко О.М. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія. Харків: «Діса плюс». 2019. 370 с. 2. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту “Дослідження фінансових ринків” для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОНП) спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Укладачі: к.е.н., доцент Ливдар М.В. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 19 с. 3. Elaboration of technology for implementing organizational solutions on innovative clusters development /О. Farat, M. Lyvdar // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Vol. 5, No. 3. – P. 207–212. (Web of Science). 4. Навчально – методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни «Міжнародні фінансові ринки» ( International Financial Markets) / М.В. Ливдар // – Сертифікат № 03160 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни «Міжнародні фінансові ринки» ( International Financial Markets), Е41-231-826/2020 від 21.02.2020 р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/ course/view.php?id=6483 5. Структурні деформації на світових фінансових ринках після 1990-х років: монографія. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 448 c. 6. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. URL: https://www.nssmc.gov.ua/ 7. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. URL: http://www.bank.gov.ua 8. Офіційний сайт Фориншурер. Статистика страхового ринку України. URL: https://forinsurer.com/stat