Оподаткування суб'єктів підприємництва

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.E.027
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н. доцент Синютка Наталія Геннадіївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР01.Використовувати фундаментальні закономірності розвитку податкової системи у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. ПР 02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції, методології, специфіку оподаткування підприємств різних сфер діяльності: банківських установ, страхових компаній, малих підприємств та підприємців, агросектору та будівництва, нерезидентів ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях з питань оподаткування ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері оподаткування та управляти ними з метою оптимізації податкових платежів. ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів: володіння методами контролю за обігом готівкових коштів, операції з валютними цінностями, сучасних методів формування податкової звітності (електронний кабінет платника податків), її камеральної перевірки та електронних каналів подачі звітності до органів ДПС. ПР15. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. ПР17. Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, фінансових та нефінансових корпорацій. ПР19.Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій. ПР20.Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ОК2.1. Податковий менеджмент ОК2.4. Фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Правові основи понять «підприємництво», «суб‘єкт підприємництва». Особливості оподаткування банківської та страхової діяльності. Система валютного регулювання і валютного контролю. Особливості оподаткування нерезидентів. Особливості оподаткування операцій із пов‘язаними особами. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб‘єктів малого підприємництва. Оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції. Регулювання обігу готівки та застосування РРО\ ПРРО. Електронний кабінет платника податків, ключі ЕЦП.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: тестове опитування у ВНС; усне опитування на практичних заняттях; виконання індивідуального завдання його презентація; робота в Електронному кабінеті платника податків; підсумковий контроль: екзаменаційний контроль. Поточний контроль 30 балів, екзаменаційний контроль (письмовий та усний) 70 балів.
Рекомендована література: 1. Паранчук С.В., Мороз А.С., Червінська О.С., Синютка Н.Г. Податковий менеджмент. Навчальний посібник. – Львів: Вид. Н.У. “Львівська політехніка”, 2017. – 296 с. 2. Хомутенко В.П., Луценко І.С. Оподаткування суб‘єктів господарювання. Навчальний посібник. – Одеса: «ВМВ», 2014. - 418c. 3. Актуальні питання теорії та практики митної справи : монографія за заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 428 с. 4. Податковий Кодекс від 02.12.2010р. № 2755 – YІ (зі змінами та доповненнями)