Перестрахування

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.04.E.061
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Кондрат І.Ю.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Страховий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Поняття перестрахувальної діяльності та перестрахувальної компанії. Правове регулювання перестрахувальної діяльності. Класифікація перестрахувальних операцій за різними ознаками. Характеристика перестрахувальних операцій за методом передавання ризиків. Характеристика перестрахувальних операцій за формами здійснення. Порядок укладання договору перестрахування. Фінансові основи перестрахування. Взаєморозрахунки в перестрахуванні.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30 %) Індивідуальні наукові роботи (20%) Екзамен (50%)
Рекомендована література: 1. Клапків Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 568 с. 2. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 404 с. 3. Carter R.L. (1983) Principles and practice of reinsurance. In: Reinsurance. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-015-7410-5_3/ 4. Cummins, J. David and Dionne, Georges and Gagne, Robert and Nouira, Abdelhakim, The Costs and Benefits of Reinsurance (February 10, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1142954 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1142954