Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.O.019
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Керівник практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 2. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. 3. Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Методологія дослідження у фінансах, Податковий менеджмент, Ринок фінансових послуг, Страховий менеджмент, Фінансовий менеджмент, Дослідження трансформації фінансових систем (КП), фінансові інновації. Кореквізити: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи, Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Cтруктура звіту з практики за темою магістерської дипломної роботи: титульна сторінка; зміст; вступ; розділ 1. SWOT-аналіз; розділ 2. Аналіз фінансового стану за темою роботи; розділ 3. Ідентифікація та окреслення напрямів вирішення проблем (за темою роботи); розділ 4. Прогнозування показників (за темою роботи); висновки і пропозиції; список використаних джерел.
Методи та критерії оцінювання: Контроль за ходом практики на базах практики. Методи оцінювання знань: контроль за виконанням програми практики та індивідуального завдання (наукових досліджень за темою МКР), захист звіту за результатами практики (100 балів).
Рекомендована література: законодавчо-нормативні акти України за напрямом діяльності об’єкта практики, монографічна, періодична і навчальна література за актуальними для об’єкта практики напрямами економічної діяльності.