Державний фінансовий контроль

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.038
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Піхоцька Ольга
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати; використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; застосовувати інноваційні підходи у сфері публічних фінансів; обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері публічних фінансів та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - податковий менеджмент – макрофінансове бюджетування – управління держаним боргом
Короткий зміст навчальної програми: Гнесеологічні засади розвитку державного фінансового контролю. Теоретичні основи здійснення державного фінансового контролю. Система державного фінансового контролю в Україні. Методологія та організація системи державного фінансового контролю. Роль державного фінансового контролю у процесі управління фінансами. Діяльність контролюючих органів у системі здійснення державного фінансового контролю. Стандартизація державного фінансового контролю на основі міжнародної практики. Зарубіжний досвід здійснення державного фінансового контролю. Напрями розвитку та удосконалення системи державного фінансового контролю в умовах економічних трансформацій.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30 балів) - індивідуальні наукові роботи (20 балів) - екзамен (50 балів)
Рекомендована література: 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI в редакції станом на 11.01.2019/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17. 2. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: назва у редакції Закону України від 16.10.2012 р. N 5463-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/uk/publish/article?art_id=39878&cat_id 3. Про Рахункову палату: закон України від 02.07.2015 № 576-VIII в редакції станом на 05.11.2017/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/576-19 4. Шевчук О. А. Державний фінансовий контроль: підручник / О. А. Шевчук; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 432 с. 5. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування надходжень та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України // Ефективна економіка. – 2020. – №12 – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.5 6. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс]: навчальний посібник у схемах і таблицях / Л. В. Дікань, І. О. Шевченко, Є. В. Дейнеко, Д. В. Калінкін. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 275 с. 7. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – 2-е видання. – К.: Центр учбової літератури, 2019. – 424 с. 8. Фурдичко Л. Є., Піхоцька О. М. Стан зовнішнього державного боргу в економічних реаліях України: його стан, причини і наслідки // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 25–29. 9. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Підвищення фінансово-бюджетної дисципліни через функцію державного управління // Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни: збірник матеріалів І Міжнародного форуму, присвячений 100-річчю Університету ДФС України (Ірпінь, 23 травня 2019 р.). – 2019. – C. 121–126. 10. Державний фінансовий контроль: навч. посібник / В.Ф. Піхоцький, О.М. Піхоцька. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 484 с. 11. Фурдичко Л. Є., Піхоцька О. М. Причини зростання державного боргу, його управління та обслуговування, оптимізація боргової політики України // Економіка та держава. – 2018. – № 11. – С. 45–49. 12. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: Підручник / А.В. Хмельков. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. –228 с.