Фінансові мотиватори персоналу корпорації

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.01.E.032
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Ярошевич Н.Б.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: вміння мислити абстрактно, аналізувати та синтезувати; проводити дослідження на відповідному рівні, формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області фінансів; виявляти, ставити та вирішувати проблеми з урахуванням наявних ресурсів; використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері корпоративних фінансів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Фінанси підприємств. кореквізити: Фінансовий менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і зміст мотиваційного менеджменту. Мотиваційний процес, матеріальна та нематеріальна мотивація. Змістові та процесуальні теорії мотивації. Зарубіжний досвід мотивації персоналу. Управління мотивацією персоналу. Особистість як об’єкт мотиваційного управління. Мотиваційні характеристики особистості. Оцінка персоналу в системі мотивації праці. Методи і технології мотивації персоналу. Види та форми фінансових мотиваторів персоналу. Оплата праці та мотивація. Принципи організації оплати праці, основні складові системи організації оплати праці, форми і системи оплати праці, структура оплати праці працівника, заохочувальні і компенсаційні виплати, преміювання, пільги і привілеї працівникам, сучасні системи оплати праці. Пенсійні схеми, особисте страхування і кредитування працівників, матеріальна допомога. Послуги та пільги, покликані підвищити рівень життя працівників. Комплексний підхід щодо управління трудовою мотивацією.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: тематичний контроль рівня знань протягом семестру за результатами проведення практичних занять, усне опитування (70%) • підсумковий контроль (контрольний захід, диференційований залік): виконання індивідуального науково-дослідного завдання, письмово-усна форма (30%)
Рекомендована література: 1. Макогон Ольга. Посібник з управління персоналом. Підготовлений в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. 2021.– 164 с. https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/HR-manual-UNRPP.html 2. Thibault-Landry, Anais, Allan Schweyer, and Ashley V. Whillans. "Winning the War for Talent: Modern Motivational Methods for Attracting and Retaining Employees." Compensation & Benefits Review 49, no. 4 (September 2017): 230–246. 3. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : навчально-методичний посібник (видання друге, переробл. І доповнено). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с. 4. Збрицька Т.П. Управління розвитком персоналу: навч. посібник / Т.П. Збрицька, Г.О. Савченко, М.С. Татаревська. – Одеса: Атлант, 2013. – 427 с. 5. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 2-гевидання: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с. 6. Гриньова В. М. Проблеми мотивації праці персоналу підприємства : [монографія] / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2007. – 184 с. 7. Капустянський П. З. Мотивація праці персоналу сучасних організацій (організаційно-управлінський аспект) : [монографія] / П. З. Капустянський. – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 155 с. 8. Доронина М. С. Управление мотивацией / М. С. Доронина, Е. Г. Наумик, О. В. Соловьев. – Х. : Изд. ХНЭУ, 2006. – 240 с.