Муніципальна боргова політика

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.042
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доцент Синютка Наталія Геннадіївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР01.Використовувати фундаментальні закономірності розвитку місцевого боргового сектора у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. ПР 03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. ПР 04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних завдань в сфері місцевих фінансів, знання глобальних практик та прийомів муніципальної боргової політики ПР 11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового менеджменту для прийняття рішень: щодо методів контролю за обсягом місцевого боргу, законодавчих і нормативних обмежень у сфері місцевого боргу. ПР 15. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. ПР 17. Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової політики держави, зокрема, специфіки емісії місцевого боргу (кредитів, місцевих облігацій, інших цінних паперів) та управління ним; управління муніципальними гарантіями як окремою формою місцевих запозичень. ПР19.Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій. ПР23. Розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з урахуванням вимог європейського сертифікату банкіра.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ОК2.4. Фінансовий менеджмент ОК2.2. Ринок фінансових послуг
Короткий зміст навчальної програми: Правові основи понять «муніципальна боргова політика», «місцевий борг», "місцеві запозичення". Права муніципалітетів та ОТГ щодо місцевих позик. Особливості емісії місцевих запозичень: запозичення, позики, кредит, цінні папери, місцеві облігації. Місцеві і муніципальні гарантії. Особливості обліку місцевого боргу та гарантій. Особливості оподаткування операцій з місцевими ЦП. Сучасний стан місцевого боргу в Україні. Міжнародні організації, що працюють з муніципалітетами і громадами. Діджиталізація муніципальної боргової політики. Розкриття особливостей організації сучасного ринку муніципальних позик та гарантій; визначення учасників та бенефіціарів такого ринку; особливості формування боргової політики на національному та локальному рівнях; висвітлення взаємозв’язків фіскальної та боргової політики, розуміння їхнього організаційно-правового статусу; сутності і призначення боргової децентралізації; нюанси оподаткування інвесторів у місцеві цінні папери; розкриття особливостей регулювання ринку місцевих запозичень в Україні та світі. Розроблення наукової концептуалізації боргової політики, боргових стратегій муніципалітетів, проектування схем оптимізації кредитних платежів, управління ризиками та кредитними рейтингами у сфері місцевого боргу. Модернізація підходів у формуванні місцевої боргової політики міст, а також її трансформація в умовах глобалізації.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (методи усного контролю, вирішення практичних кейсів, тестового опитування, письмового контролю, самостійна робота) (100%)
Рекомендована література: 1. Крисоватий А.І., Синютка Н.Г. Муніципальна боргова політика: теоретичні концепти та практика реалізації в Україні: монографія / А. І. Крисоватий, Н. Г. Синютка. – Львів: Українська академія друкарства, 2017. – 199 c. 2. Синютка Н. Г. Детермінанти муніципальної боргової політики в Україні. Розділ 14 : монографія / Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах / За наук. ред. Проф. А. І. Крисоватого, Є.В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. - С. 218-230. 3. Synyutka N.G. Formation of the municipal debt policy in Ukraine. Part 2. 12 : Monograph / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development / Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – 444pp. – P. 218- 223. 4.Башко В.Й. Державні запозичення в Україні- оцінка потреб і пропозиції щодо структури// Економіка і прогнозування. – 2017.- № 2.- с.75-87. 5. Молдован О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ Монографія.-Київ, 2012.-375с. 6. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч.посібник.- К: КНЕУ, 2015.- 408 с. 7. Бюджетна система: навчальний посібник / О. М. Піхоцька, Л.Є. Фурдичко, Н.Г. Синютка - Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 8. Алєксєєв І. В. Бюджетний механізм і соціально-економічний розвиток регіонів : монографія / І. В. Алєксєєв, Г. С. Лопушняк, М. В. Ливдар ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 246 с.