Внутрішній аудит і банківський контролінг

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.053
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Курило О.Б.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань; розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками. Обґрунтовувати актуальність досліджень, досягати поставлені цілі враховуючи наявні ресурси та можливості
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ринок фінансових послуг Портфельний менеджмент. Проектування банківських продуктів та послуг. Управляння ризиками у банківській діяльності. Європейський сертифікат банкіра
Короткий зміст навчальної програми: Внутрішній аудит, його місце у системі внутрішнього контролю суб’єктів господарювання. Організаційні основи функціонування внутрішнього аудиту та функції внутрішнього аудиту в умовах пандемії. Етапи планування внутрішнього аудиту та принципи формування аудиторських документів. Організація та методика проведення аудиту активних банківських операцій Внутрішній аудит пасивних операцій банку. Внутрішній аудит доходів, витрат і фінансових результатів діяльності банку.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування в процесі роботи студентів у малих групах на лекційних і практичних заняттях, виконання тестових завдань за темами курсу у ВНС. При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відеоконференцій та на практичних заняттях. Поточний контроль: тестові завдання у ВНС, робота на практичних заняттях та індивідуальне завдання – 45 балів. Заліковий контроль – 55 балів
Рекомендована література: 1. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Федоренко Н.С. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 270[2] с. 2. Внутрішній аудит : навчальний посібник / за ред. Ю. Б. Слободяник. – Суми :ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2018. – 248 с. 3. Банківський Due Diligence в аспекті протидії легалізації доходів / [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://jurblog.com.ua/2019/03/bankivskiy-due-diligence-v-aspekti-protidiyi-legalizatsiyi-dohodiv 4. Рекуненко І.І., Кобець Ж.О., Швидько І.О. Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні / 5. Рекуненко, Ж.О. Кобець, І.О. Швидько // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”, № 1 2020 с. 104-117 6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 7. Закон України Про банки і банківську діяльність зі змінами та доповненнями № 720-IX від 17.06.2020р 8. Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг – Стаття 15-1. 9. Постанова правління НБУ № 114 від 20.03.98 Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України. 10. Постанова правління НБУ № 358 від 20.07.99 Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України.