Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.O.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Алєксєєв І.В., Бондарчук М.К., Рисін В.В., Хома І.Б., Шкварчук Л.О., Желізняк Р.Й.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій під час захисту магістерської кваліфікаційної роботи. ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування під час захисту магістерської кваліфікаційної роботи. ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень під час захисту магістерської кваліфікаційної роботи. ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності під час захисту магістерської кваліфікаційної роботи ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування під час захисту магістерської кваліфікаційної роботи ПР14. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень під час захисту магістерської кваліфікаційної роботи
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: фінансовий менеджмент, податковий менеджмент, ринок фінансових послуг, страховий менеджмент, методологія досліджень у фінансах, фінансові інновації. - кореквізити: практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи, виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Обґрунтування актуальності та теоретичної бази обраної проблеми. Аналіз і узагальнення результатів теоретичних та емпіричних досліджень: аналіз фінансового стану об’єкта дослідження; аналіз предмета дослідження за темою роботи; SWOT-аналіз; прогнозування показників фінансово-господарської діяльності. Обґрунтування застосування економіко-математичних методів та моделей відповідно до теми роботи для розв’язку прикладних фінансово-господарських задач, визначення і вибір оптимальних варіантів економічного розвитку об’єкта дослідження. Розробка рекомендованих заходів, обґрунтування цільового рівня критеріальних підсумкових фінансово-економічних показників; формування системи заходів та вибір інструментів розв’язання проблем; оцінювання впливу запропонованих заходів (проектів) на підсумкові фінансово-економічні результати.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання змісту роботи та доповіді на публічному захисті, відповідей на питання, відгук керівника, рецензія рецензента (100 балів)
Рекомендована література: 1. Бондарчук М.К. В Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку суб'єтів національного господарства: колективна монографія / М. К. Бондарчук, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, Й. Вівчар, – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 c. 2. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник. / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк – 3-тє вид., доп. і перероб. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 844 с. 3. Кириченко О.А. Ринок фінансових послуг: Підручник / О.А. Кириченко, М.П. Денисенко, А.В. Чупіс // 2-ге видання перероб. і допов. – К.: Дорадо-Друк, 2017. – 352 с. 4. Клапків Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 568 с. 5. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 404 с. 6. Купчак М. Я., Саміло А. В. Податковий менеджмент. Навчальний посібник. – Львів, 2020. – 185 с. 7. Методологія досліджень у фінансах: навч. посібник для студентів та аспірантів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Алєксєєв І.В., Мазур А.В., Мороз А.С. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020. – 62 с. 5,16 п.л. 8. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с. ISBN 978-647-527-156-8 9. Міщенко І.А., Чорний Г.М., Фіщук Н.Ю. (2017). Методологія дослідження в контексті дисертаційних і дипломних робіт з економіки. Економіка АПК (1), http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_1_14. 10. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: Знання, 2018. – 532 с. 11. Науменкова С.В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн: Навч. посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: ЦНД НБУ, УБС НБУ. - 2018. -170 с. 12. Омельченко Л. С. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Омельченко. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 235 с. 13. Паранчук С. В. Мороз А.С., Червінська О.С, Синютка Н.Г. Податковий менеджмент. Навчальний посібник / Львів. Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 294с. 14. Партин Г.О. – Фінансовий менеджмент: підручник. / Г.О. Партин, Н.Є. Селюченко. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388 с. 15. Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / кл. авт. [Р. А. Слав’юк, О. О. Глущенко, Ю.М. Козловський, М. Л.Лапішко, Л. О. Шкварчук та ін. ]за аг. ред. д-ра екон. наук, проф. Слав’юка Р. А. – К.: УБС, 2015. – 412. 16. Хома І.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко // 2-ге видання. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 248 с. 17. Шкварчук Л. О.Фінансовий ринок: [навч. посібник] / Л. О. Шкварчук. – К.: Знання, 2013. – 382 с.