Управління державним боргом

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.02.E.043
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Вівчар О.Й.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: проводити дослідження на відповідному рівні, формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області публічних фінансів; використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; застосовувати поглиблені знання в галузі управління державним боргом для прийняття рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: фінанси, ринок фінансових послуг кореквізит: організація фінансового ринку
Короткий зміст навчальної програми: Сутність,класифікація та система управління державним боргом. Організація державних запозичень на внутрішньому ринку. Зовнішні державні запозичення України. Механізм управління та обслуговування державного боргу України. Зарубіжний досвід управління державним боргом. Підвищення ефективності використання державних запозичень.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (20 балів) усна складова (10 балів) екзаменаційний контроль (70 балів)
Рекомендована література: 1. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : Монографія. – К: КНТЕУ, 2011.-759 с. 2. Башко В.Й. Державні запозичення в Україні% оцінка потреб і пропозиції щодо структури// Економіка і прогнозування. – 2017.- № 2.- с.75-87. 3. Молдован О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ Монографія.-Київ, 2012.-375с. 4. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч.посібник.- К: КНЕУ, 2015.- 408 с. 5. Державні фінанси: Управління державним боргом: Інтегрований навчально-атестаційний комплекс. В 5-ти т. Т.2/ Н.М. Ушакова, Г.В. Кучер, В.Т. Александров, С.М. Недбаэва; За заг. Ред. А.А. Мазаракі – К: АВТ, 2004.-368 с. 6. Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектора: Навч.посібник.- К: Професіонал, 2007.-592 с. 7. Кучер Г. Управління державним боргом: Підручник/ Г.В. Кучер- К: КНТЕУ, 2008.- 460с. 8. Управління державним богром: Навч.посібник- Прутська О.О.. Сьомченков О.А.. Гарбар Ж.В., Губанова Л.І., Руденко В.В./ за заг.ред. Прутської О.О.- К.: Центр учбової літератури, 2010.-367с. 9. Вівчар О. Й., Папірник* С. Є. Перспективи розвитку ринку ОВДП в Україні як альтернативи зовнішніх запозичень // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2021. – № 3 (47), т. 1. – С. 29–35. 10. Доброчинська А. Плюси та мінуси для інвестицій: огляд законодавства // "Юридична газета" — професійне юридичне видання. 20019. № 20. URL:https://yur-gazeta.com/publications/practice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/plyusi-ta-minusi-dlya-investiciy-oglyad-zakonodavstva.html (дата звернення: 20.02.2020). 11. Маркевич К. Хто і як інвестує в Україну / Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. 2019. URL: http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu (дата звернення: 21.02.2020)