Методологія досліджень у фінансах

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Алєксєєв Ігор Валентинович, д.е.н. доцент Мазур Андріана Володимирівна, к.е.н.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння знаннями та навичками щодо методології досліджень у фінансах на різних рівнях фінансової системи.
Завдання: ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень. СК 11.Здатність аналізувати фінансову та податкову політику на мікро- й макрорівні та обґрунтовувати напрями їх удосконалення. СК13 Здатність розробляти стратегії для прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах liberal arts and science education. СКС-3. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень. ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. ПР15. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. ПР16. Застосовувати концептуальні знання методології дослідження проблем фінансових відносин на підприємствах, в організаціях та установах. ПР 23. Розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з урахуванням вимог європейського сертифікату банкіра. ЗН1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень, зокрема пріоритетів наукових досліджень у фінансовій сфері на сучасному етапі розвитку економіки. УМ1. Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів для різних рівнів та етапів наукових досліджень, що дозволяють фахово проводити дослідження і фінансування наукових розробок. КОМ2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. Методи навчання і викладання Лекції, семінарські, практичні заняття: метод евристичний, метод проблемного викладу, метод дедукції; метод індукції, науково-дослідницький метод. Самостійна робота: проблемно-пошуковий метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль: - Тестування; - Усне вибіркове опитування; - Виконання та захист практичних робіт. - Виконання та захист індивідуального завдання; Екзаменаційний контроль: - Тестування або виконання індивідуального завдання; - Усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні і наступні навчальні дисципліни: Моделювання діяльності на страховому ринку, Податковий менеджмент, Ринок фінансових послуг, Страховий менеджмент, Фінансові інновації, Фінансовий менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Предметом вивчення навчальної дисципліни «Методологія досліджень у фінансах» є теоретичні та практичні засади наукових досліджень у сфері фінансів. Дисципліна є однією з важливих обов’язкових навчальних дисциплін магістерської підготовки, що забезпечує оволодіння студентами фахових теоретичних знань і практичних навичок з дослідницьких компетентностей. Дисципліна закладає наукові основи і навички фахово орієнтованої дослідницької діяльності майбутніх фахівців, формує комплекс знань і умінь щодо організування й ведення досліджень у фінансовій сфері.
Опис: Наукові дослідження у фінансах. Загально логічні методи у фінансових дослідженнях. Емпіричні методи у фінансових дослідженнях. Наукові підходи до фінансових досліджень. Напрями досліджень і різновиди наукової діяльності. Академічна доброчесність. Методологія досліджень ефективності у фінансовій сфері. Методологічні засади дослідження державної політики у сфері науки. Методологічні засади дослідження фінансування науки.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль: (тестове опитування; усне опитування на практичних заняттях; робота в малих групах; виконання індивідуального завдання (за варіантом) та його захист. - Підсумковий контроль: складання екзамену (письмової та усної компонент).
Критерії оцінювання результатів навчання: • практичні заняття, робота у малих групах (45%); • підсумковий контроль (55% - екзаменаційний контроль): письмова компонента (30%), усна компонента (25%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: В процесі навчання здобувач повинен продемонструвати активну навчальну діяльність протягом семестру і за результатами поточного контролю набрати від 26 до 45 балів. До обов’язкових видів робіт поточного контролю входять: 1. Тестування у ВНС з 7 тем навчальної дисципліни, які оцінюються максимум в 1 бал; 2. Виконання практичних робіт з розміщенням у ВНС, які складаються з 2-3х завдань і оцінюються від 0 до 4 балів кожна робота. 3. Виконання індивідуального завдання за окремим варіантом, в 5 балів і максимально 1,5 бали за захист. Крім того здобувач може отримати бали за активність на заняттях (Усне, фронтальне опитування), доповіді на семінарських заняттях максимально 1-2 бали. Окремо додатковими балами (від 5 до 10 балів) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – участь в конкурсах науково-пошукових робіт, публікації наукових тез і статей. На екзамені здобувач може отримати максимум 55 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент.
Рекомендована література: 1. Віртуальне навчальне середовище: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методологія досліджень у фінансах». – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10650. 2. Віртуальне навчальне середовище: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Research Methodology in Finance». – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10652. 3. Restructuring Management. Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes : Collective monograph [I. Alieksieiev, A. Mazur (2022) Challenges and objectives of financial support for innovation projects: analysis and international comparison (Chapter 18). – p.241–248]. Torun, Poland: TNOiK, Stowarzyszenie Wyzszej Uzytecznosci, Cracow University of Economics. https://iz.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/2022_Restructuring-Management.-Threats-Adaptations-and-Development-in-the-Face-of-Changes.pdf 4. Socio-economic and management concepts : Collective monograph [I. Alieksieiev, A. Mazur (2021) Providing sustainable finance: the role of financial institutions (7.1). – p.323–331]. – Boston: International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I. Retrieved from https://isg-konf.com/socio-economic-and-management-concepts/ 5. Алєксєєв І. В., Мазур А. В. (2021) Науково-технічна підготовка виробництва у забезпеченні сталих перетворень економіки // Інфраструктура ринку. – Вип. 52. – С. 61–66. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct52-10. Retrieved from http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52_2021/12.pdf (Index Copernicus). 6. I.Alieksieiev, A.Mazur, A.Moroz. (2020). Methodology of Prospective and Current Research in Finance. Economics, Entrepreneurship, Management, vol. 7, No. 2, p. 46-60. Retrieved from http://science.lpnu.ua/eem/all-volumes-and-issues/volume-7-number-2-2020/methodology-prospective-and-current-research (Index Copernicus)
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).