Податковий менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.O.001
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., професор Паранчук С.В. к.е.н., доцент Червінська Оксана Степанівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння здобувачами вищої освіти знань та навичок з управління податковою роботою, яка покладена в основу діяльності держави. Допомогти студентам економічних спеціальностей зрозуміти сутність і призначення адміністрування податків, принципи його організації, а також виконання податкової роботи її суб’єктами (платниками податків і контролюючими органами).
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальних: - ЗК5. Здатність приймати професійні та обґрунтовані рішення. фахових: - СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. - СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. - СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. - СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. - СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. - СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень. - СК11. Здатність аналізувати фінансову та податкову політику на мікро- й макрорівні та обґрунтовувати напрями їх удосконалення. - СКС-1 Здатність наукового дослідження та моделювання процесів бюджетування і оподаткування у корпораціях, їхнього антикризового фінансового управління та фінансового контролінгу, взаємозв’язку з фінансовими посередниками, управління інвестиційною і договірною діяльністю у корпораціях, використовуючи фахові знання з фінансів, банківської справи та страхування. - СКС-2 Здатність застосовувати перспективні наукові напрями управління публічними фінансами, формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, можливостей залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень.
Результати навчання: 1.ПР 09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 2.ПР 17. Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, фінансових та не фінансових корпорацій. 3.ПР 19. Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент Бюджетний менеджмент, Макрофінансове бюджетування Управління бюджетними ресурсами
Короткий зміст навчальної програми: Предметом вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» є теоретичні та практичні засади організації податкової роботи та порядок адміністрування податків, зборів, платежів суб’єктами податкової роботи, платниками податків і контролюючими органами (державною податковою та митною службами), а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового законодавства (Податкового кодексу України) та митного законодавства (Митного кодексу України), відповідальність платників податку за порушення вимог податкового і митного законодавства, здійснення заходів контролюючими органами щодо забезпечення погашення платниками податків податкового боргу з певних податків, зборів, платежів. Теоретичні основи закладені в нормативно-правових документах – законах, наказах, положеннях, інструкціях методиках які розкривають суть податкової роботи.
Опис: Дисципліна «Податковий менеджмент» вивчає: Тема № 1 Порядок адміністрування податків, зборів, платежів. Тема № 2 Основи організації податкової роботи платниками податків та контролюючими органами. Тема № 3 Методика обчислення податків та форми розрахунків із бюджетом . Тема № 4 Подання податкової звітності платниками податків до контролюючих органів. Тема № 5 Облік платників податків, зборів, платежів контролюючими органами . Тема № 6 Облік надходження до бюджету податків, зборів, платежів. Тема № 7 Організація контролю податкової роботи. Тема № 8 Автоматизація процесів оподаткування. Тема № 9 Система дью - ділідженс при погашенні податкового боргу платників податків Тема № 10 Організація роботи контролюючих органів з платниками податків.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають: 1. Поточний контроль роботи здобувача: - Тестування; - Виконання та захист (усне опитування) лабораторних робіт; - Виконання індивідуального завдання ( за варіантом); - Захист індивідуального завдання (усне опитування) ; 2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: - Завдання 1-го рівня – тести; - Завдання 2-го рівня – тести; - Завдання 3-го рівня – розв’язати задачу; Усна компонента: - Дискусія з проблемного питання.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти ДФН Форми поточного контролю: Тестування за темами 10*0,5 бал = 5 балів Виконання та захист лабораторних завдань 5*5 бал = 25 балів Виконання індивідуального завдання 5 балів Захист індивідуального завдання (усне опитування) 5 балів Разом за ПК 40 балів Екзаменаційний контроль: На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань трьох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1 – тести 2 тестів*3 бал = 6 балів; Рівень 2 – тести 7 тестів*4бали =28 балів; Рівень 3 – Розв’язати задачу – 11 балів Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 15 балів за відповідь на запитання екзаменатора
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: В процесі навчання здобувач повинен продемонструвати активну навчальну діяльність протягом семестру і за результатами поточного контролю набрати від 26 до 40 балів. До обов’язкових видів робіт поточного контролю входять: 1. Тестування у ВНС з 10 тем навчальної дисципліни, які оцінюються максимум в 0,5 бал: 10*0,5 = 5 балів; 2. Виконання лабораторних робіт з розміщенням у ВНС, які складаються з задач і оцінюються відповідно до правильних розрахунків від 0 до 5 балів кожна робота: 5*5 = 25 балів. Максимальний бал отримують здобувачі, які вірно розв’язали усі завдання і відповіли на запитання під час захисту. За допущені помилки в розрахунках , або неправильні відповіді віднімаються від 1 до 3 балів. 3. Виконання індивідуального завдання за окремим варіантом, яке містить усі розрахунки по обчисленні податків і у разі встановлення порушення податкового законодавства застосування штрафних санкцій та оформлення податкового повідомлення рішення. Індивідуальне завдання оцінюється в 10 балів, за зміст і оформлення завдання (5 балів) та захист (5 балів). Окремо додатковими балами (від 5 до 10 балів) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – участь в конкурсах науково-пошукових робіт, публікації наукових тез і статей. Студент, який вчасно (до початку екзаменаційної сесії) не виконав усі 3 обов’язкові види робіт або не набрав 26 балів з поточного контролю, не допускається до екзамену. На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів
Рекомендована література: 1. Закон України «Податковий Кодекс України» від 02.12.2010 р. № 2755-VI ( із змінами та доповненнями внесеними згідно із Законами України.). 2. Закон України «Митний Кодекс України» від 13.03. 2012 р., № 4495 -VI). (Із змінами, внесеними згідно із Законами України.) 3. Паранчук С. В. Податковий менеджмент. Навчальний посібник / С. В. Паранчук, А. С. Мороз, О. С. Червінська., Н.Г.Синютка. Львів. Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 294с. 4.Bondarchuk M. Theoretical and practical aspects of modern scientific research: колективна монографія / M. Bondarchuk, O. Vivchar, M. Lyvdar, С. В. Паранчук, О. П. Волошин, І. С. Скоропад, О. С. Червінська. – Sherman Oaks: GS Publishing Services, 2022. – 257 c. 5. Бондарчук М. К. Scientific research of the XXI century. Volume 1: колективна монографія / М. К. Бондарчук, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, Н. В. Вишницький. – Sherman Oaks, California: GS publishing service, 2021. – 430 c. 6.Alieksieiev I., Paranchuk S., Chervinska O. Monitoring of tax and non-tax flows // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2020. – Vol. 7, No. 1. – P. 1–9. 7.Червінська О.С., Папірник С. Є. Аналіз податку на прибуток підприємств в Україні та перспектив його трансформації // Наука , технології , інновації: тенденції розвитку в Україні та світі : матеріали міжнародної студентської наукової конференції, 17 квітня, 2020 р., Харків, Україна. – Т. 1. – 2020. – C. 8–12. 8.Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Податкові і неподаткові потоки об'єднаних територіальних громад // Проблеми економіки. – 2019. – № 3 (41). – С. 186–193 9.Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Суб'єкти та ефективність податкового контролю // Регіональна економіка. – 2019. – № 3. – С. 98–105. 10. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Податкові і неподаткові потоки у забезпеченні конкурентоспроможності виробничого комплексу ОТГ // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 14 листопада 2019 р.). – 2019. – C. 113–116.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).