Ринок фінансових послуг

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.00.O.002
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: д.е.н., професор Хома Ірина Борисівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготувати кваліфікованих спеціалістів у галузі фінансових послуг - специфічної сфери грошових відносин, які виникають у процесі руху фінансових фондів між державою, юридичними та фізичними особами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів на національному та світовому ринку фінансових послуг.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальних: ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. фахових (спеціальних): СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК12. Здатність адаптувати та імплементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками. СК13. Здатність розробляти стратегії для прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах liberal arts and science education. Фахові компетентності професійного спрямування 3 (СКС-3) «Фінансовий ринок»: СКС-3. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності на ринку фінансових послуг. ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансових послуг. ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів ринку фінансових послуг. ПР11. Застосовувати поглиблені знання у сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень на ринку фінансових послуг. ПР15. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. ПР18. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. ПР20. Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем. ПР23. Розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з урахуванням вимог європейського сертифікату банкіра.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • - кореквізити: • Фінансовий менеджмент, Страховий менеджмент, Банківський менеджмент, Фінансові інновації, Моделювання діяльності на страховому ринку, Управління ризиками у банківській діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Поняття світового ринку фінансових послуг та його складових елементів. Класифікаційні ознаки поділу учасників світового ринку фінансових послуг та механізм сек’юритизації боргу. Тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг. Ринки обміну валют. Форвардні контракти. Ф’ючерсні контракти. Організація ринку СВОПів. Організація і функціонування опціонного ринку. Поняття хеджування та техніка хеджування ф’ючерсними та опціонними контрактами. Інтернет-трейдинг цінними паперами на ринку банківських послуг.
Опис: Поняття світового ринку фінансових послуг та його складових елементів. Класифікаційні ознаки поділу учасників світового ринку фінансових послуг та механізм сек’юритизації боргу. Тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг. Ринки обміну валют. Форвардні контракти. Ф’ючерсні контракти. Організація ринку СВОПів. Організація і функціонування опціонного ринку. Поняття хеджування та техніка хеджування ф’ючерсними та опціонними контрактами. Інтернет-трейдинг цінними паперами на ринку банківських послуг.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача освіти при вивченні дисципліни включають: 1. Поточний контроль роботи здобувача освіти: - Тестове опитування; - Усне та фронтальне опитування на практичних та лабораторних заняттях; - Розв’язування задач з використанням дослідницького методу, дослідно-статистичного методу; методу синтезу, індукції та дедукції; спектру економіко-математичних методів, у т.ч. методу теорії ймовірностей, інформаційно-рецептивного методу, репродуктивного методу, евристичного методу, методу прийняття рішень, методу оптимізації, методу динамічного програмування, методу проблемного викладу тощо та оформлення розв’язків у вигляді звітів та самостійних робіт; - Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (за методичними рекомендаціями викладача) з використанням дослідницького методу, дослідно-статистичного методу, евристичного методу, методу прийняття рішень та його захист на практичному занятті. 2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: - Завдання 1-го рівня – тести; - Завдання 2-го рівня – ускладнені тести; - Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі і вибрати одну правильну відповідь у кожній з них
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль: усне опитування, письмова перевірка рубіжних знань - контрольна робота (30%) • екзаменаційний контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань здобувачів освіти з дисципліни «Ринок фінансових послуг» здійснюється на підставі екзаменаційного контролю, який проводиться в кінці семестру. Підсумковий контроль складається з оцінки набутих знань здобувачів освіти на практичних (семінарських) заняттях з виконанням індивідуального науково-дослідного завдання та захисту лабораторних робіт, що визначена в розмірі 30 балів, письмової компоненти у 57 балів і усної компоненти у 13 балів на іспиті.
Рекомендована література: 1. Закон України №24 від 01.07.2021. Про приватизаційні папери. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-12#Text. 2. Закон № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р. (з останніми змінами № 1588-IX від 30.06.2021). 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» зі змінами № 532-V від 22.12.2007 р., № 661-VI 12.12.2008 та від 02.03.2015 р. № 218-VIII, зі змінами і доповненнями від 30 червня 2021 року N 1587-IX 4. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. з останніми змінами № 1587-IX від 30.06.2021. 5. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» затвердженої постановою № 368 від 28.08.2001 із змінами № 57 від 22.06.2021. 6. Постанова про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 157 від 24.12.2019) 7. Закон України №738 від 14.06.2013. Про похідні фінансові інструменти (деривативи). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/NT0531. 8. LIGA: ZAKON.Ф’ючерс. Кодекс податковий від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/view/TM040661. 9. LIGA: ZAKON.Форвард. Постанова, Методичні вказівки від 15.03.2004 № 104 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/TM021360. 10.LIGA: ZAKON.Опціон. Стаття від 25.05.2015.[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ007864. 11. Ковальчук К.Ф., Архірейська Н.В., Валенюк Н.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 135 с. 12. Кириченко О.А. Ринок фінансових послуг: Підручник / О.А. Кириченко, М.П. Денисенко, А.В. Чупіс // 2-ге видання перероб. і допов. – К.: Дорадо-Друк, 2017. – 352 с. 13. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: Знання, 2018. – 532 с. 14. Хома І.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко // 2-ге видання. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 248 с. 15. Науменкова С.В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн: Навч. посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: ЦНД НБУ, УБС НБУ. - 2018. -170 с. 16. Khoma Iryna. Financial modelling of an impact of investment maintenance on the condition and diagnostics of economic protectability of enterprises / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р. - PP. 136-146. 17. Khoma I. FEATURES OF CURRENCY RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF FINANCIAL AND ECONOMIC PROTECTION OF ENTERPRISES: Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. – PP. 261- 268. 18. Хома І.Б. Оптимізація кредитного ризику з позиції захисту банківської установи: теоретичні та прикладні засади / І.Б. Хома, Ю.В. Миргородець // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – Випуск 1(24), 2021. - C. 196-201. 19. Постанова Правління НБУ від 21.07.2022 р. № 154 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18”. 20. Постанова № 57 від 21.03.2022 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». 21. Постанова № 18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року N 154 (зміни, внесені підпунктом 3 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року N 154, набрали чинності з 25 липня 2022 року)
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).